Awọn ẹkọ ti o ṣe pataki Fun gbogbo Al-Ummah

Kiko iwe :

Sise ogbifo:

Ọ̀rọ̀ ṣókí

Awọn ẹkọ ti o ṣe pataki Fun gbogbo Al-Ummah

Download
Ko idasọrọ si alamojuto oju ewe yii

Asọkun ọrọ

Awọn ẹkọ ti o ṣe patakiFun gbogbo Al-Ummah

Ẹni ti o se tira naa ni Alfa Agba

Abdul-Azeez ọmọ Abdullah ọmọ Baaz

Ki Ọlọhun ba ni kẹ ẹ

Ọrọ isaaju

Pẹlu orukọ Ọlọhun Ọba Ajọkẹ aye Aṣakẹ ọrun

Gbogbo ọpẹ jẹ ti Ọlọhun Ọba Allah Ọba Olutọju gbogbo agba-n-laaye, ati pe atunbọtan rere jẹ ti awọn olupaya Ọlọhun, ati pe ki ikẹ Ọlọhun ati ọla Rẹ maa ba ẹrusin Rẹ ati ojiṣẹ Rẹ ti o jẹ anọbi wa Muhammad ati lori awọn olutẹle rẹ ati awọn sahabe rẹ lapapọ.

Lẹyin naa

Awọn gbolohun ṣoki wọnyii nbẹ fun alaye apakan awọn nkan ti o ṣe pe yio jẹ dandan ki gbogbo eniyan o lọ mọ ọn nipa ẹsin Isilaamu, mo sọ ọ ni :AD-DURUUSUL- MUHIMMAH LI AAMMATIL UMMAH : Awọn ẹkọ ti o ṣe pataki fun gbogbo Al-UmmahMo wa nbẹ Ọlọhun Ọba Allah pe ki O jẹ ki awọn musulumi o ṣe anfaani pẹlu rẹ ati pe ki O si tẹwọ gba a lọwọ mi, dajudaju Oun ni Olọrẹ Alapọnle

Abdul-Azeez ọmọ Abdullah ọmọ Baaz

AD-DURUUSUL- MUHIMMAH LI AAMMATIL UMMAH : Awọn ẹkọ ti o ṣe pataki fun gbogbo Al-Ummah

Ẹkọ Alakọkọ

Suratul-Faatiah ati awọn Surah keekeekee

Suratul-Faatiah ati awọn Surah to rọrun ninu awọn Surah keekeekee ti o bẹrẹ lati Suratul-Zalzalah de Suratun-Naas ni ti pipe si ni lẹnu, ati ṣiṣe atunṣe kike, ati hiha, ati ṣiṣe alaye lẹkunrẹrẹ fun awọn nkan ti agbọye rẹ jẹ dandan.

Ẹkọ ẹlẹẹkeji :

Awọn opo (ẹsin) islam

Alaye awọn origun ẹsin Isilaamu maraarun. Akọkọ rẹ ati eyi ti o tobi julọ nibẹ naa ni jijẹri wipe ko si oluwa kankan ti wọn maa njọsin fun lododo ayafi Ọlọhun Ọba Allah, ati pe Muhammad ni ojiṣẹ Ọlọhun, pẹlu ṣiṣe alaye awọn itumọ rẹ lẹkunrẹrẹ, pẹlu alaye awọn majẹmu gbolohun "LA ILAAHA ILLA LLAAH". Itumọ "LA ILAAHA" ni: olule gbogbo awọn nkan ti wọn maa njọsin fun yatọ si Ọlọhun jina, gbolohun "ILLA LAAH" ni olufi ijọsin rinlẹ fun Ọlọhun Ọba Allah ni Oun nikan soso ti ko si si orogun fun Un. Awọn majẹmu gbolohun "LA ILAAHA ILLA LLAAH" ni: imọ ti yio maa le aimọkan kuro, ati amọdaju ti yio maa le iyemeji kuro, ati imọkanga ti yio maa le ẹbọ ṣiṣe kuro, ati ootọ ti yio maa le irọ kuro, ati ifẹ ti yio maa le ikorira kuro, ati ijupa jusẹ silẹ ti yio maa le ẹbọ kuro, ati itẹwọgba nkan ti yio maa le dida nkan pada kuro, ati iṣe keferi pẹlu oun ti wọn maa njọsin fun yatọ si Ọlọhun Ọba Allah, wọn ti ko wọn jọ sinu awọn ile ori meji ti nbọ yii

Imọ amọdaju rẹ ati imọkanga rẹ ati ootọ rẹpẹlu ifẹ rẹ ati jijupa jusẹ rẹ lẹ fun Ọlọhun ati titẹwọ gba a rẹWọn wa ṣẹ alekun rẹ si mẹjọ ti o jẹ iṣe keferi rẹ sinkan ti wọn jọsin fun ti o yatọ si Ọlọhun Ọba Allah.

Pẹlu alaye lori jijẹri pe Muhammad ni ojiṣẹ Ọlọhun, ohun ti o n toka si ni pe: gbigba a lododo nibi ohun ti o sọ, ati titẹle e nibi oun ti o paṣẹ rẹ, ati jijina si awọn nkan ti o kọ kuro nibẹ, ati pe ki wọn ma maa jọsin fun Ọlọhun ayafi pẹlu ohun ti Ọlọhun Ọba Allah ba ṣe lofin ati ojiṣẹ Rẹ - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - Lẹyin igba naa ni o wa nṣalaye awọn eleyi ti o ku ninu awọn origun ẹsin maraarun fun ọmọ akẹkọ, awọn naa ni gbigbe irun duro, ati gbigba awẹ oṣu Ramadan, ati yiyọ Zakah, ati bibẹ ile Ọlọhun wo fun ẹni ti o ba ni ikapa lati lọ

Ẹkọ ẹlẹẹkẹta

Awọn opo iimaani (igbagbọ)

mẹfa ni wọn: awọn naa ni ki o gba Ọlọhun Ọba Allah gbọ, ati awọn malaaikah Rẹ, ati awọn tira Rẹ, ati awọn ojiṣẹ Rẹ, ati ọjọ igbende, ati pe ki o ni igbagbọ si kadara ninu eleyi ti o daa nibẹ abi eleyi ti ko dara wipe lati ọdọ Ọlọhun Allah ni

Ẹkọ ẹlẹẹkẹrin

Awọn ipin ti taoheed pin si ati awọn ipin ẹbọ

Alaye awọn ipin ti taoheed pin si, oun naa ni ipin mẹta : Taoheedur- Rubuubiyya ati Taoheedul-Uluuhiyah ati Taoheelul- Asmaahi was-sifaat

Oun ti wọn npe ni Taoheedur- Rubuubiyyah ni : ini igbagbọ wipe Ọlọhun Ọba Allah ti O mọ kanga ni Oluda gbogbo nkan ati Oluṣe bi o ṣe wu ﷻ‬ nibi gbogbo nkan ti ko si orogun fun Un nibẹ

Oun ti wọn npe ni "Taoheedul-Uluuhiyah" ni: ini igbagbọ pe Ọlọhun Ọba Allah ni Ẹniti wọn maa njọsin fun lododo ti Ko si ni orogun nibẹ, oun naa si tun ni itumọ gbolohun "LAA ILAAHA ILLA LAAH" ti itumọ rẹ si jẹ : "ko si ẹni ti ijọsin ododo tọ si ayafi Ọlọhun Ọba Allah. Gbogbo awọn ijọsin, bẹrẹ lati ori irun ati aawẹ ati awọn nkan ti o yatọ si i, nini imọkanga pẹlu Ọlọhun ni Oun nikan soso lori wọn jẹ dandan ti yiyi nkan pada ninu rẹ ko si tọ fun ẹniti o yatọ si I

Oun ti wọn gba lero pẹlu " TAOHEEDUL-AS'MAAHI WAS-SIFAAT" naa ni ini igbagbọ pẹlu gbogbo nkan ti o wa lati inu Alukurani Alapọnle ati ọrọ anabi ti o ni alaafia ninu awọn orukọ Ọlọhun ati awọn iroyin Rẹ, ati iṣe ifirinlẹ rẹ fun Ọlọhun Ọba Allah nikan soso ni ọna ti o gba ba Ọlọhun mu, lai ṣe iyi itumọ rẹ pada, ati aima maa dagunla rẹ ati laini maa fi we nkankan ati laini maa fi jọ nkankan ni itẹle ọrọ Ọlọhun ti O ga julọ ti o sọ pe :“Irẹ Anabi sọ fun wọn pe Oun Ọba Allah jẹ ọkan soso, Ọba Ajironukan, Ọba ti Ko bimọ ti ẹnikankan o si bi I, ti Ko si ni alafiwe Kankan"( Suratul – Samad: lodidi).Ati ọrọ Ọlọhun Ọba ti O ga julọ ti O si gbọn-n-gbọn ti O sọ pe :“ko si nkankan ti o da bii Rẹ, Oun si ni Ọba ti ngbọ gbogbo nkan ti O si nri gbogbo nkan"(suratul-shuurah : 11)

Apa kan ninu awọn onimimọ ṣe e ni ọna meji ti wọn si mu Taoheedul-as'maahi was-sifaat wọ inu Taoheedur-Rubuubiyyah, ti ko si si ifọrọwọrọ kankan lori rẹ, nitori pe ohun ti wọn gbalero pẹlu rẹ foju han nibi ipin mejeeji

Awọn ipin ti ẹbọ pin si jẹ mẹta : Ẹbọ nla ati ẹbọ kekere ati ẹbọ ti o pamọ.

Ẹbọ ti o tobi si jẹ ohun ti maa nba iṣẹ jẹ, ti ẹniti o ba ku sori ẹ si maa ṣe gbere ninu ina, gẹgẹ bi Ọlọhun Ọba Allah ti O ga julọ ti ṣe sọ pe :“Iba jẹ pe wọn ba mu orogun pẹlu Ọlọhun ni, gbogbo ohun ti wọn nṣe niṣẹ ni ko ba bajẹ"( Suratul-An'aam : 88)Ọlọhun ti O mọ tun sọ pe :“ko tọ fun awọn ti wọn da nkan pọ mọ Ọlọhun pe ki wọn maa lọ Mọsalasi Ọlọhun nigbati wọn jẹ ẹlẹri lori ara wọn si aigbagbọ. Awọn eleyi ni isẹ wọn ti bajẹ atipe inu ina ni wọn o maa gbe titi"(Suratul-Taobah : 17).Ẹniti o ba wa ku lori rẹ, wọn o ni ṣe aforijin fun un bakannaa ni wọn ṣe alujanna leewọ fun un“Dajudaju Ọlọhun o ni ṣe aforijin lori pe ki wọn o mu orogun pẹlu Rẹ, yio si maa ṣe aforijin ẹṣẹ ti ko ba to o fun ẹniti o ba wu ﷻ‬"(suratul-Nisah :48)Ọlọhun ti O mọ tun sọ pe :“Dajudaju ẹniti o ba mu orogun pẹlu Ọlọhun, Ọlọhun Ọba Allah ti ṣe alujanna leewọ fun un ti ibugbe rẹ si jẹ ina bakanna ni ko nii si alaranṣe kankan fun awọn alabosi"( Suratul-Maa'idah : 72)

Ninu awọn oniran-an-ran rẹ tun ni : mimaa beere nkan lọwọ awọn oku, ati awọn oosa, ati mimaa wa iranlọwọ lọ si ọdọ wọn, ati mimaa ṣe ileri fun wọn, ati mimaa dunbu nkan fun wọn ati awọn nkan ti o jọ bẹẹ

Ṣugbọn kekere ẹbọ ṣiṣe ni tiẹ : oun naa ni eyikeyi nkan ti pipe rẹ ni ẹbọ ba rinlẹ pẹlu ẹri ninu tira Ọlọhun tabi lati inu sunnah Anabi ṣugbọn ti kii ṣe iran kan ninu ẹbọ nla. Apẹrẹ rẹ ni ṣiṣe karimi nibi awọn iṣẹ kan, mimaa fi nkan miran to yatọ si Ọlọhun bura, ati gbolohun 'ti kii ba ṣe ọla fifẹ Ọlọhun ati lagbaja ni' {nkan bayii ko ba ti ṣe tabi ki ba ti ṣe} ati nkan to jọ bẹẹ (ninu awọn gbolohun). Eleyii ri bẹẹ nitori gbolohun anọbi - ki Ọlọhun ṣe ikẹ ati igẹ rẹ fun un- to sọ pe:Eyi ti ẹru rẹ n bami ju ninu awọn nkan ti n pami laya lori ẹyin ijọ mi naa ni kekere ẹbọWọn si bi i leere nipa nkan naa, o f'esi wipeOun naa ni karimi ṣiṣeAwọn alufa aladiisi ; imamu Ahmad, Tabaraani, ati Albayhakiy ni wọn gba a wa pẹlu atopọ awọn olugbọrọwa to jina lati ẹnu Mahmud ọmọ Labiidi al'ansaariy (ki Ọlọhun o yọnu si i). Ti Tabaraani naa si gba a wa pẹlu awọn olugbọrọwa oriṣiriṣi to jina lati ẹnu Mahmud ọmọ Labiidi ti oun naa gba a lati ẹnu Raafi'i ọmọ khadiiji lati ẹnu anọbi (ki Ọlọhun ṣe ikẹ ati igẹ rẹ fun-un).Ati nitori gbolohun rẹ- ki Ọlọhun ṣe ikẹ ati igẹ rẹ fun un- to sọ pe:Ẹnikẹni ti o ba fi nkan miran to yatọ si Ọlọhun bura dajudaju iru ẹni bẹẹ ti ṣe iwa imorogun pọ mọ Ọlọhun.Aafa aladiisi ; imamu Ahmad lo gba a wa pẹlu atopọ olugbọrọwa to lalaafialati ẹnu Umaru ọmọ khattaabi (ki Ọlọhun yọnu si i). Bẹẹ ni Abu daawud ati Tirimisi gba a wa pẹlu awọn olugbọrọwa to lalaafia labẹ Hadiisi (Abdullah) ọmọ Umaru- ki Ọlọhun o yọnu si awọn mejeeji- ti awọn si gba a wa lati ẹnu anọbi- ki Ọlọhun ṣe ikẹ ati igẹ rẹ fun un- ti wọn si sọ pe oun (anọbi) sọ pe:Ẹnikẹni ti o ba fi nkan miran yatọ si Ọlọhun bura dajudaju iru ẹni bẹẹ ti hu iwa aigbagbọ tabi ka tilẹ sọ wipe o ti hu iwa imorogun pọ mọ Ọlọhun.Ati nitori gbolohun rẹ- ki Ọlọhun ṣe ikẹ ati igẹ rẹ fun un- to sọ pe:Ee gbodo maa so pe: ti Olohun ba fe ati lagbaja, sugbon e so pe: ti Olohun ba fe leyinna lagbaja.Abu daawud lo gba a wa pẹlu isnaad to lalaafia lati ẹnu Husayfat ọmọ Al'yamaani (ki Ọlọhun o yọnu si i).

Iru iran (iwa imorogun m'Ọlọhun) eyi ko lee ṣe okunfa gbigba pe ẹni ti o ba hu iwa naa ti koomọ kuro ninu Isilaamu ni dandan ndandan. Bẹẹ ni ko lee ṣe okunfa ṣiṣe gbere ninu ina, ṣugbọn dajudaju o tako pipe igbagbọ eyi ti nini rẹ jẹ ọranyan.

ṣugbọn iran ẹlẹẹkẹta :oun naa ni ẹbọ (imorogun pọ m'Ọlọhun) to f'arasin. Ẹri eyi ni gbolohun anọbi- ki Ọlọhun ṣe ikẹ ati igẹ rẹ fun un- to sọ peNjẹ ẹ o ni jẹ ki n fun yin niro nkan ti n pami laya ju lori yin ju Al'masihi dajjaali lọ bi? Wọn fun un lesi wipe: bẹẹ ni irẹ ojisẹ Ọlọhun (fun wa ni'ro rẹ), o sọ wipe nkan naa ni imorogun m'Ọlọhun eyi ti o pamọ. Oun naa ni bi ki eniyan kan duro lati kirun bẹẹ ni yoo si bẹrẹ si maa se irun rẹ ni ọsọ latari pe o rii pe ẹnikan nwo òun.Imamu Ahmad lo gba a wa ninu tira Hadiisi rẹ tii ṣe Mus'nad lati ẹnu Abu Sa'eed Al'khudriy (ki Ọlọhun o yọnu si i).O lẹtọ ki a pin imorogun m'Ọlọhun si meji pereNla ati kekereṣugbọn imorogun eyi ti o pamọ oun n tiẹ ti ko mejeeji sinuA maa waye ninu imorogun nla gẹgẹ bii imorogun m'Ọlọhun ti awọn munaafiki nitori pe awọn wọnyi nfi adiọkan wọn ti ko da pamọ wọn si nfi Isilaamu han ni ti karini ati ibẹru.O si maa n jẹyọ ninu imorogun m'Ọlọhun eyi to kere gẹgẹ bii karini gẹgẹ bi o ṣe wa ninu Hadiisi Mahmud ọmọ labiidi al'ansaari eyi ti o kọja ati Hadiisi Abu Sa'eed eyi ti a ti sọ tẹlẹ. Ọlọhun lo nfi ẹda ṣe kongẹ.

Ẹkọ ẹlẹẹkarun

Daadaa ṣiṣe

Origun daadaa ṣiṣe, oun naa ni pe ki o maa sin Ọlọhun gẹgẹ bii pe o n ri I, ṣugbọn bo tilẹ jẹ wipe oo ri Ọlọhun dajudaju Oun (Ọlọhun) n ri ọ.

Ẹkọ ẹlẹẹkẹfa

Awọn majẹmu irun kiki

Wọn jẹ mẹsanGbigba ẹsin Isilaamu, nini laakaye, mimọ ọwọ ọtun yatọ si t'osi, mimu ẹgbin to n jade lati ara kuro, yiyẹ ẹgbin ati idọti lasan kuro, bibo ihoho ara, ki asiko irun o to, didajukọ kibula (kaaba ile Ọlọhun) ati didaniyan irun naa ti a fẹ ki.

Ẹkọ ẹlẹẹkeje

Awọn origun irun kiki

Wọn jẹ mẹrinlaDiduro kirun ni'wọn igba ti a ba lagbara lati ṣe bẹẹ, ṣiṣe kabara (Allahu akbar) eyi ti a fi bu ọwọ fun irun, kika suratul Faatiat, titẹriba, diduro tọ lẹyin titẹriba, fifori kanlẹ pẹlu lilo orike ara meje kan, gbigbori soke lẹyin iforikanlẹ, jijoko laarin iforikanlẹ mejeeji, fifarabalẹ nibi ṣiṣe gbogbo awọn iṣẹ ori irun, tito awọn origun naa le ara wọn, kika gbolohun ijẹri (attahiyyat) to kẹyin, jijoko ka a, ṣiṣe asalatu fun anọbi- ki Ọlọhun ṣe ikẹ ati igẹ rẹ fun un- ati sisalamọ mejeeji

Ẹkọ ẹlẹẹkẹjọ

Awọn ọranyan irun

Mẹjọ ni wonGbogbo kabara (Allahu akbar) ayafi eyi ti a fi nwọ irun, sisọ gbolohun “SAMIALLAAHU LIMAN HAMIDAHU", eyi wa fun lemaamu tabi ẹni ti o nda' run ki, sisọ gbolohun 'RABBANAA WALAKA-L-HAMDU', eyi wa fun gbogbo olukirun lọwọlọwọ, sisọ gbolohun 'SUBHAANA RABBIYA-L-AZEEM' lori itẹriba, sisọ gbolohun 'SUBHAANA RABBIYA-L-A' LAA' lori iforibalẹ, sisọ gbolohun 'RABBIGFIR LII' laarin iforikanlẹ mejeeji, ṣiṣe gbolohun ijẹri (attahiyat) t'akọkọ ati jijoko fun un.

Ẹkọ ẹlẹẹkẹsan

Alaye lori Ataaya

Oun naa ni ki olukirun o sọ peATTAHIYYAATU LILLAAHI WASSALAWAATU WATTAYYIBAAT, ASSALAAMU ALAYKA AYYUHA-N-NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH, ASSALAAMU ALAYNAA WA ALAA IBAADI-L-LAAHI-S-SAALIHIINA, ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLALLAAHU WA ASH'HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WARASUULUHYoo wa tọrọ ikẹ ati igẹ fun anabi- ki Ọlọhun ṣe ikẹ ati igẹ rẹ fun un- yoo si sọ peALLAAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI MUHAMMADIN KAMAA SALAYTA ALAA IBRAAHIIMA WA ALAA AALI IBRAAHIIMA INNAKA HAMIIDUN MAJIID WABAARIK ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI MUHAMMADIN KAMAA BAARAKTA ALAA IBRAAHIIMA WA ALAA AALI IBRAAHIIMA INNAKA HAMIIDUN MAJIID.Lẹyin eyi yoo fi Ọlọhun wa iṣọ lori ataaya to gbẹyin nibi iya ina Jahannama, nibi iya saare, nibi idaamu iṣẹmi ile aye ati asiko iku, ati nibi idaamu masiihi dajjaal. Lẹyin naa yoo wa yan eyikeyi adua ti o ba wu u, paapaa julọ awọn adua ti o ni ẹgbawa lati ọdọ anọbi. Lara rẹ niALLAAHUMMA A'INNII ALAA DHIKRIKA WASHUK'RIKA WAHUSNI IBAADATIKA. ALLAAHUMMA INNI ZALAMTU NAFSII ZULMAN KATHEERAN WALAA YAGFIRU-DH-DHUNUUBA ILLAA ANTA FAGFIR LII MAGFITAN MIN INDIKA WARHAMNII INNAKA ANTAL GHAFUURU-R-RAHEEM.

Ṣugbọn nibi ataaya akọkọ, ẹni naa yoo dide lọ sori iduro kẹta ati ikẹrin to ba je irun Zuhri, Asri, Magrib ati Ishai lẹyin kika ataaya mejeeji, ṣugbọ́n ti o ba ṣe asalatu fun anọbi nibẹ iyẹn lo dara ju nitori apapọ awọn Hadiisi to waye lori rẹ. Lẹyin naa yoo dide fun iduro kẹta

Ẹkọ ẹlẹẹkẹwa

Awọn sunnah irun

Ninu rẹ naa ni

Adua iṣi'run

Gbigbe ọwọ ọtun le tosi sori aya ṣiwaju ki o to tẹriba ati lẹyin rẹ naa

Gbigbe ọwọ mejeeji soke pẹlu ki awọn ọmọọka rẹ o papọ ti a si maa na a soke si deedee ejika tabi eti mejeeji nigba ti a ba fẹ ṣe kabara akọkọ, ati nigba ti a ba fe tẹri ba, ati igba ti a ba gbori soke nibi itẹriba, ati nigba ti a ba dide nibi ataaya akọkọ lati ki rakaat ẹlẹẹkẹta.

Gbogbo awọn nkan to le lori ẹyọ kan nibi afọmọ ti a n ṣe lori itẹriba ati iforikanlẹ

Ko lekun lori gbolohun " RỌBBANAA WA LAKAL HAMDU" lẹyin gbigbe ori kuro lati ibi rukuh, bakannaa ni ko le nkankan kun nibi adura ṣiṣe fun wiwa aforijin laarin iforikanlẹ mejeeji "

mimu ori ṣe deedee ẹyin nibi rukuh

Gbigbe ohun ti o wa laarin igunwọ titi de ejika jina si ẹgbẹ ikun mejeeji, ati gbigbe ikun jina si itan mejeeji, ati gbigbe itan mejeeji jina si ojugun ẹsẹ mejeeji nibi iforikanlẹ

Gbigbe ọwọ mejeeji kuro nilẹ ni asiko iforikanlẹ

Jijokoo ẹni ti o fẹ kirun lori ẹsẹ rẹ osi ni ohun ti yio na an tẹ silẹ, yio wa gbe ẹsẹ ọtun soke nibi ataaya alakọkọ ati ohun ti o wa laarin iforikanlẹ mejeeji

Jijokoo lori Tawarruku to wa nibi ataaya igbẹyin nibi awọn irun olopo mẹrin ati olopo mẹta, oun ti wọn gba lero pẹlu Tawarruku naa ni : fifi idi jokoo lori ileẹlẹ, yio wa gbe ẹsẹ osi rẹ si abẹ ẹsẹ ọtun rẹ, lẹyinwa igba naa ni yio wa na ẹsẹ ọtun soke

Titọka pẹlu ọwọ ataaya nibi ataaya alakọkọ ati ẹlẹẹkeji nigba ti o ba jokoo titi di ipari ataaya, ati mimaa mi i nibi aaye adura ṣiṣe

Titọrọ ikẹ ati ọla fun anabi ati titọrọ alubarika le anabi lori ati lori awọn olutẹle anabi Muhammad, ati lori Ibrahim ati lori awọn olutẹle Ibrahim nibi ataaya alakọkọ

Adua ṣiṣe nibi ataaya igbẹyin

Kikeu soke nibi irun alufajari ati irun Jumuah ati irun ọdun mejeeji, ati irun ti a maa nki lati wa rirọ ojo, ati nibi rakah meji alakọkọ ninu irun Maghrib ati irun Ishai

Kika keu jẹẹjẹ nibi irun Zuh'ﷺ‬ ati Asr', ati nibi rakah ẹlẹẹkẹta Maghrib ati irun meji igbẹyin to wa nibi irun Ishai

Kike suura miran yato si suratul Fatiah ninu awọn suurah to wa ninu alukurani pẹlu ini akolekan awọn nkan ti o ṣẹku ninu awọn nkan to wa ninu sunnah Anabi nigba ti a ba nkirun ati awọn nkan ti o yatọ si ohun ti a darukọ, ninu iyẹn naa ni: ki imaamu ati ero ẹyin imaamu ati oludarunki se alekun lori gbolohun "RỌBBANAA WA LAKAL HAMDU" lẹyin gbigbe ori kuro lati ibi rukuh, sunnah ni o jẹ, ninu iyẹn bakannaa ni gbigbe ọwọ mejeeji lori orokun ẹsẹ mejeeji ni ohun ti a maa ya awọn omọnika ni asiko ti a ba wa ni rukuh

Ẹkọ ẹlẹẹkọkanla

Awọn nkan ti maa nba irun jẹ

Mẹjọ ni won

Mimaa finufindọ sọrọ pẹlu riranti ati nini imọ nipa rẹ, ṣugbọn ẹniti o ba wa gbagbe ti o si jẹ alaimọkan lori rẹ, irun rẹ ko bajẹ pẹlu iyẹn

Rirẹerin

Jijẹ

Mimu

Ki ihoho ṣi silẹ

Yiyẹ kuro gan ni Qiblah

Ere ṣiṣe pupọ ju ni tẹlentẹle ara wọn nibi irun

Ki imọra o bajẹ

Ẹkọ ẹlẹẹkejila

Awọn majẹmu aluwala

Mẹwa ni wonJijẹ musulumi, ati lakai, ati iṣe adayanri nkan funra eeyan, ati dida aniyan, ki o si ma daniyan gige aniyan naa titi ti yio fi pari imọra rẹ, ati gige ohun ti yoo sọ aluwala di dandan, ati fifi omi ṣe imọra abi fifi okuta mọra siwaju rẹ, ati mimọ omi ati didara rẹ lati lo, ati yiyẹ ohun ti yio kọ mimu u de ara kuro, ati wiwọle asiko irun fun ẹniti ṣiṣe ẹgbin rẹ ba jẹ lemọlemọ

Ẹkọ ẹlẹẹkẹtala

Awọn ọranyan aluwala

Mẹfa ni wọn jẹFifọ oju, ninu rẹ ni fifi omi yọ ẹnu wa ati fifi i fin imu, ati fifọ ọwọ mejeeji de igunpa mejeeji, ati fifi omi pa gbogbo ori, ninu omi naa la o ti pa eti mejeeji, ati fifọ ẹsẹ mejeeji de kokosẹ, ati tito o tẹle ara wọn ati yiyara se won, wọn wa fẹ pipaara fifọ oju ati ọwọ mejeeji ati ẹsẹ mejeeji ni ẹẹmẹta igba ọtọọtọ, bayii na ni a o tun ṣe ṣe nibi fifi omi yọ ẹnu ati fifi i fin imu, eleyi ti o wa jẹ ọranyan nibi iyẹn naa ni ẹẹkan soso, ṣugbọn pipa ori ni tirẹ, wọn o fẹ pipaara pipa rẹ gẹgẹ bi awọn hadiithi ti o ni alaafia ṣe tọka le e lori

Ẹkọ ẹlẹẹkẹrinla

Awọn nkan ti o maa nba aluwala jẹ

Mẹfa ni wọn jẹNkan ti n jade lati iho ara mejeeji, ati nkan to njade ti ko daa ti o si jẹ nkan ẹgbin lati ara, ati yiyẹ laakai pẹlu sisun abi awọn nkan ti o yatọ si i, ati fifi ọwọ kan oju abẹ ni oju ara ni o jẹ ni o abi lati ibi idi lai si gaga Kankan, bakannaa jijẹ ẹran rakunmi ati kikoomọ kuro ninu ẹsin Isilaamu, ki Ọlọhun sọ wa ati awọn musulumi kuro nibi iru nkan bẹẹ

Itaniji ti o ṣe pataki: ṣugbọn o, nibi fifọ oku, eleyi ti o ni alaafia julọ naa ni wipe ko ki nba aluwala jẹ ti o si jẹ eleyi ti awọn onimimọ sọ julọ lọrọ; nitori pe ko si ẹri kankan pato ti o ntọka le e lori, ṣugbọn ti ọwọ ẹni ti o fọ oku ba kan oju ara oku laisi gaga kankan ti o kọdi dide ibẹ, aluwala ti di dandan le e lori.

Eleyi ti o wa jẹ dandan le e lori naa ni pe ki o ma fi ọwọ kan oju ara oku ayafi ni abẹ gaga, bakannaa ni gbigba obinrin mu kii ba aluwala jẹ ni sanpọnna, ibaa jẹ pe nitori adun ni o abi laisi igbadun nibẹ ni eleyi ti o fi nlalaafia julọ ninu ọrọ awọn onimimọ lopin igba ti nkankan o ba ti jade loju ara rẹ; nitori anabi Muhammad - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a- gbe ẹnu ko awọn apakan ninu awọn iyawo rẹ lẹnu ti o si kirun lai tun aluwala ṣe.

Ṣugbọn ọrọ Ọlọhun Ọba ti O sọ nibi ayah mejeeji ninu suratul-Nisah ati Suratul-Maa'idah pe:Gbolohun "AO LAAMASTUMUN NISAAH"Suratul-Nisah ayah 43Suratul-Maa'idah ayah 6Ohun ti wọn gbalero pẹlu rẹ ni sisunmọ ẹlẹtọ ẹni ni eleyi ti o ni alaafia julọ ninu ọrọ awọn onimimọ, ati pe oun ni ọrọ Ibn Abbaas - ki Ọlọhun ba wa yọnu si i - oun naa si ni ọrọ apapọ awọn ẹniire aṣaaju ati awọn ẹniire ti o wa lẹyin wọn. "Ọlọhun Ọba Allah ni Ọba Alafini ṣe kongẹ ore

Ẹkọ ẹlẹẹkẹẹdogun

Fifi awọn iwa ti o ba ofin mu ṣe ẹṣọ fun gbogbo musulumi

Ninu rẹ naa ni ododo ati ini afọkantan, ati ini ikoraro nibi nkan ti ko boju mu, ati itiju, ati iwa akin, ati ọrẹ tita, ati mimaa mu adehun ṣẹ, ati jijina si nkan ti Ọlọhun ba ṣe leewọ, ati mimaa ṣe daadaa si awọn ara adugbo ẹni, ati mimaa ṣe iranlọwọ fun awọn ti o ni bukaata si iranlọwọ ni ibamu si bi eyan ba ṣe lagbara rẹ mọ, ati awọn nkan ti o ba yatọ si i ninu awọn iwa ti Kuraani abi sunnah anabi tọka lori jijẹ ofin rẹ

Ẹkọ ẹlẹẹkẹrindinlogun

Mimaa lo awọn ẹkọ Isilaamu

Ninu rẹ naa niSisalamọ ati mimaa tujuka, ati mimaa jẹun pẹlu ọwọ ọtun ati mimu pẹlu rẹ, ati mimaa darukọ Ọlọhun nibi ibẹrẹ ati mimaa fi ọpẹ fun Ọlọhun nigba ti a ba pari rẹ, ati fifi ọpẹ fun Ọlọhun nigba ti a ba sin tan ati dida ẹni ti o ba sin lohun pẹlu titọrọ ikẹ fun un lẹyin igba ti o ba fi ọpẹ fun Ọlọhun, bakannaa ati bibẹ alaisan wo ati mimaa tẹle awọn ara oku lọ kirun ati sisin in, ati awọn ẹkọ ti ofin ẹsin Isilaamu gbe kalẹ nibi wiwọ mọsalasi abi inu ile ẹni, ati jijade kuro nibi awọn mejeeji ati nibi irin ajo, ati wiwu iwa to dara pẹlu awọn obi mejeeji ati awọn alasunmọ ati awọn ara adugbo, ati awọn agbalagba ati awọn ọmọde, ati mimaa ki ẹniti o ba bimọ ku oriire ati mimaa tọrọ alubarika fun awọn ti wọn ba sopọ ni lọkọ laya, ati ibanikẹdun pẹlu ẹni ti adanwo ba ṣẹlẹ si, ati awọn ti o yatọ si i ninu awọn ẹkọ Isilaamu nibi wiwọ aṣọ ati bibọ ọ, ati wiwọ bata

Ẹkọ ẹlẹẹkẹtadinlogun

Sisọra kuro nibi mimu orogun pẹlu Ọlọhun Ọba ati awọn oniran-an-ran ẹṣẹ

Atipe ninu ẹ ni: awọn nkan meje ti maa nko iparun bani, awọn naa ni: siṣe ẹbọ pẹlu Ọlọhun, ati idan, ati pipa ẹmi ti Ọlọhun ṣe ni eewọ ayafi pẹlu ẹtọ, ati jijẹ owo ele, ati jijẹ owo ọmọ orukan, ati sisa kuro ni oju ogun, ati pipa irọ sina mọ awọn obinrin ti wọn ṣọ abẹ wọn ti wọn si jẹ olugbagbọ ododo.

Ninu ẹ naa tun ni: ṣiṣẹ obi mejeeji, ati jija okun ẹbi, ati jijẹri eke, ati ibura irọ, ati ṣiṣe abosi awọn eeyan nibi awọn ẹjẹ wọn, ati awọn dukia wọn, ati awọn ijẹ ọmọluabi wọn, ati mimu ohun ti o le muni maa hunrira, ati tẹtẹ tita, ati sisọ ọrọ ẹyin, ati ofofo ṣiṣe, ati ohun ti o yatọ si iyẹn ninu awọn nkan ti Ọlọhun kọ - Ọba ti O biyi ti O tun gbọngbọn – kuro nibẹ, tabi ojiṣẹ Rẹ - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a.

Ẹkọ ẹlẹẹkejidinlogun

Pipalẹ oku mọ ati kiki irun si i lara ati sisin in

Wa gbọ alaye rẹ:AlakọkọNinu ẹniti npọka iku ni gbolohunWọn ṣe ninu ẹniti npọka iku ni gbolohun “Laa ilaaha illal'loohu" lofin; latari gbolohun Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – ti o sọ pe:Ẹ maa nu awọn oku yin ni gbolohun Laa ilaaha illal'loohuMuslim lo gba ẹgbawa yi wa ni iwe sọhiihu rẹOhun ti wọn gba lero pẹlu Al'Maotaa ninu hadiith yi ni: awọn ti npọka iku, awọn ni awọn ti ami iku ti han lara wọnẸlẹẹkejiTi iku rẹ ba ti daju, wọn o fi ọwọ wọ oju rẹ mejeeji walẹ, wọn o pa ẹnu rẹ de.Latari bi Sunnah ṣe mu u waẸlẹlẹkẹtaWiwẹ oku ti o jẹ Musulumi jẹ dandan ayaafi ti o ba jẹ ẹniti o ku si oju ogunAo nii wẹ ẹ, a o si ni kirun si i lara, a maa sin in pẹlu aṣọ; toripe Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – ko wẹ awọn ti wọn ku si oju ogun Uhud ko si kirun si wọn laraẸlẹẹkẹrinAlaye bi a ṣe nwẹ okuWọn o bo ihoho rẹLẹyinna wọn o gbe e si oke diẹ wọn o si rọra tẹ ikun rẹLẹyinna ni ẹniti o fẹ wẹ ẹ maa lọ egige aṣọ mọ ọwọ rẹ tabi ohun ti o jọ ọ, yio si fi taaba fun unLẹyinna yio wa ṣe aluwala irun fun unLẹyinna yio fọ ori rẹ ati irungbọn rẹ pẹlu omi ati ewe sidru tabi ohun ti o jọ ọLẹyinna ni yio fọ ẹgbẹ ọtun rẹ, lẹyinna ẹgbẹ osi rẹLẹyinna yio tun fọ ọ bẹẹ ni ẹẹkeji ati ni ẹẹkẹtaGbogbo igbati o ba ti nwẹ ẹ ni yio maa fi ọwọ pa ikun rẹ, ti nkankan ba wa jade ni ibẹ yio fọ ọ, yio si de aaye naa pẹlu owu tabi ohun ti o jọ ọTi ko ba wa duro yio lo ẹrọfọ gbigbona, tiba awọn nkan iwosan ti ode-oni; gẹgẹbi pilasita ati ohun ti o jọ ọYio si tun aluwala rẹ ṣe, ti ko ba wa mọ ni ẹẹmẹta yio sọ ọ di maarun, tabi di meje, lẹyinna yio wa nu u pẹlu aṣọ, yio wa fin lofinda si awọn aaye ti o pamọ ni ara rẹ, ati awọn aaye iforikanlẹ rẹ, ti o ba si fi si gbogbo ara rẹ na o daa, yio si tun fin gbogbo aṣọ rẹ ni turariAtipe ti irun-imu rẹ tabi awọn eekanna rẹ ba gun yio mu ninu rẹ, ti o ba si fi i silẹ ko si ewu, ko si ni ya irun rẹ, ko si ni fa irun abẹ rẹ, ko si ni da abẹ fun un; toripe ko si ẹri fun un, amọ obinrin wọn o ta irun rẹ si ọna mẹta, wọn o si da a walẹ lati ẹyinẸlẹẹkarunFifi aṣọ si oku lara

Ao nii wẹ ẹ, a o si ni kirun si i lara, a maa sin in pẹlu aṣọ; toripe Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – ko wẹ awọn ti wọn ku si oju ogun Uhud ko si kirun si wọn lara

Ẹlẹẹkẹrin

Alaye bi a ṣe nwẹ oku

Wọn o bo ihoho rẹ

Lẹyinna wọn o gbe e si oke diẹ wọn o si rọra tẹ ikun rẹ

Lẹyinna ni ẹniti o fẹ wẹ ẹ maa lọ egige aṣọ mọ ọwọ rẹ tabi ohun ti o jọ ọ, yio si fi taaba fun un

Lẹyinna yio wa ṣe aluwala irun fun un

Lẹyinna yio fọ ori rẹ ati irungbọn rẹ pẹlu omi ati ewe sidru tabi ohun ti o jọ ọ

Lẹyinna ni yio fọ ẹgbẹ ọtun rẹ, lẹyinna ẹgbẹ osi rẹ

Lẹyinna yio tun fọ ọ bẹẹ ni ẹẹkeji ati ni ẹẹkẹta

Gbogbo igbati o ba ti nwẹ ẹ ni yio maa fi ọwọ pa ikun rẹ, ti nkankan ba wa jade ni ibẹ yio fọ ọ, yio si de aaye naa pẹlu owu tabi ohun ti o jọ ọ

Ti ko ba wa duro yio lo ẹrọfọ gbigbona, tiba awọn nkan iwosan ti ode-oni; gẹgẹbi pilasita ati ohun ti o jọ ọ

Yio si tun aluwala rẹ ṣe, ti ko ba wa mọ ni ẹẹmẹta yio sọ ọ di maarun, tabi di meje, lẹyinna yio wa nu u pẹlu aṣọ, yio wa fin lofinda si awọn aaye ti o pamọ ni ara rẹ, ati awọn aaye iforikanlẹ rẹ, ti o ba si fi si gbogbo ara rẹ na o daa, yio si tun fin gbogbo aṣọ rẹ ni turari

Atipe ti irun-imu rẹ tabi awọn eekanna rẹ ba gun yio mu ninu rẹ, ti o ba si fi i silẹ ko si ewu, ko si ni ya irun rẹ, ko si ni fa irun abẹ rẹ, ko si ni da abẹ fun un; toripe ko si ẹri fun un, amọ obinrin wọn o ta irun rẹ si ọna mẹta, wọn o si da a walẹ lati ẹyin

Ẹlẹẹkarun

Fifi aṣọ si oku lara

Eyiti o lọla ju ni ki a di ọkunrin pẹlu aṣọ funfun mẹta ti ko ni si ẹwu ati lawani ninu ẹ, gẹgẹbi wọn ṣe ṣe pẹlu Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – wọn maa ti i bọ ni ipele-ipele, ti wọn ba si sin in pẹlu ẹwu iro ati aṣọ awemọra nla, ko si laifi nbẹ

Obinrin ntiẹ wọn o di i sinu aṣọ maarun: awọtẹlẹ, ibori, iro, ati aṣọ idabora nla meji, wọn o si di ọmọdekunrin sinu aṣọ kan dori aṣọ mẹta, wọn o si sin ọmọdebinrin sinu ẹwu pẹlu aṣọ idabora meji

Ohun ti o jẹ dandan fun gbogbo wọn ni aṣọ kan ti yio bo gbogbo ara oku, sugbọn ti oku ba jẹ ẹniti o gbe Arami, a maa wẹ ẹ pẹlu omi ati sidru, a o si ni lo lofinda fun un; toripe wọn o gbe e didi lẹniti nṣe (Labaika) ni, gẹgẹbi o ṣe ni alaafia lati ọdọ ojiṣẹ Ọlọhun – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – ti ẹniti o gbe Arami bawa jẹ obinrin, wọn o sin in gẹgẹbi wọn ṣe nsin ẹniti o yatọ si i, sugbọn wọn o nii lo lọfinda fun un, wọn o si nii bo oju rẹ pẹlu iboju, wọn o si nii bọ ọwọ rẹ pẹlu ibọwọ, sugbọn wọn o bo oju rẹ ati ọwọ rẹ pẹlu aṣọ ti wọn sin in si inu rẹ, gẹgẹbi o ṣe gbawaju nibi alaye bi a ṣe nfi aṣọ si obinrin lara.

ẸlẹẹkẹfaẸniti o lẹtọ si wiwẹ rẹ ju ati kiki irun si i lara ati si sin in

Ẹniti o lẹtọ si wiwẹ rẹ ju ati kiki irun si i lara ati si sin in

Ẹniti o lẹtọ si wiwẹ rẹ ju ati kiki irun si i lara ati si sin in: oun ni ẹniti o sọ asọọlẹ rẹ fun, lẹyinna ni baba, lẹyinna ni baba-baba, lẹyinna ni alasunmọ ati alasunmọ ninu awọn ti maa njẹ asẹkubọ awọn ologun ti a ti pebubu ni ibamu si ti ọkunrin.

Ẹniti o lẹtọ si wiwẹ obinrin: ni ẹniti o sọ asọtẹlẹ rẹ fun, lẹyinna ni iya, lẹyinna ni iya-iya, lẹyinna ni alasunmọ ati alasunmọ ninu awọn obinrin, ọkọ ati iyawo naa si le wẹ arawọn; toripe As'siddiq – ki Ọlọhun yọnu si i – iyawo rẹ lo wẹ ẹ, atipe dajudaju Aliyy – ki Ọlọhun yọnu si i – iyawo rẹ Faatimah – ki Ọlọhun yọnu si i – lo wẹ ẹ.

ẸlẹẹkejeAlaye bi a ṣe nkirun si oku laraYio ṣe Alloohu Akbar ni ẹẹmẹrin, ohun ti yio ka lẹyin alakọkọ ni: Faatiah, ti o ba si ka Suurah kekere pẹlu rẹ tabi Aayah kan tabi Aayah meji o daa, latari hadiith ti o fi ẹsẹ rinlẹ ti o wa lori ẹ lati ọdọ ọmọ Abbaas – ki Ọlọhun yọni si awọn mejeeji, lẹyinna yio ṣe Alloohu Akbar ẹlẹẹkeji, yio wa ṣe asalaatu fun Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – gẹgẹbi asalaatu ibi ataaya, lẹyinna ni yio ṣe Alloohu Akbar ẹlẹẹkẹta, yio wa sọ pe:Irẹ Ọlọhun, fi ori jin alaaye wa ati oku wa, ẹniti o wa nibi ninu wa ati ẹniti ko si nibi, ọmọde inu wa ati agbalagba, ọkunrin inu wa ati obinrin, Irẹ Ọlọhun ẹniti O ba ji ninu wa, ji i si ori Islaam, ẹniti O ba si pa ninu wa, pa a sori iimaan, Irẹ Ọlọhun fi ori jin in, ki O si kẹ ẹ, ki O si ṣe alaafia fun un, ki O si ṣe amojukuro fun un, ki O si kẹ ibudesi rẹ, ki O si jẹ ki ibuwọ rẹ o gbaaye, ki O si wẹ ẹ pẹlu omi ati yinyin ati omi-tutu, ki O si fọ ọ mọ kuro nibi awọn ẹṣẹ rẹ gẹgẹbi wọn ṣe maa nmọ aṣọ funfun kuro nibi idọti, wa fi ile ti o dara ju ile rẹ lọ paarọ fun un, ati awọn ara ile ti o daa ju ara ile rẹ lọ, wa fi wọ si ọgba Al'jannah, ki O si sọ ọ kuro nibi iya saare, ati iya ina, wa gba a laaye ninu saare, wa tan imọlẹ si saare rẹ, Irẹ Ọlọhun, ma dun wa ni laada rẹ, ma si sọ wa nu lẹyin rẹ.Lẹyinna yio ṣe Alloohu Akbar ẹlẹẹkẹrin, yio wa salamọ ni ẹẹkan si apa ọtunAtipe wọn fẹ ki o maa gbe ọwọ rẹ soke pẹlu Alloohu Akbar kọọkan, ti oku yẹn ba jẹ obinrin yio sọ pe: Alloohumog'fir laha….de ibiti o pari siTi awọn oku yẹn ba jẹ meji wọn o sọ pe: Alloohumog'fir lahumaa… de ibiti o pari siTi awọn oku yẹn ba pọ yio sọ pe: Alloohumog'fir lahum… de ibiti o pari siAmọ ti o ba jẹ oponlo ni yio sọ jirọ ki o ṣe adura aforijin fun un pe:Irẹ Ọlọhun, ṣe e ni ẹsan ati aṣepamọ ti a maa nde ba fun awọn obi rẹ, ati oluṣipẹ ti a maa njẹpe rẹ, Irẹ Ọlọhun fi jẹ ki awọn osuwọn wọn o wuwo, ki o si tun fi mu awọn ẹsan wọn tobi, ki o si tun da a pọ mọ awon ẹniire ninu awọn asaaju Mumini, wa fi i si abẹ akoso Anabi Ibroohim – ki ikẹ ati ọla maa jẹ ti ẹ -, ki o si sọ ọ pẹlu ikẹ Rẹ kuro nibi iya ina.Atipe Sunnah ni ki Imaam duro nibi ori ọkunrin, ati aarin obinrin, ki o si jẹ wipe ọkunrin ni yio sunmọ Imaam ti awọn oku ba pọ, ki obinrin si sunmọ QiblahTi awọn ọmọkekere ba wa wa pẹlu wọn, wọn yio ti ọmọdekunrin siwaju obinrin, lẹyinna ni obinrin, lẹyinna ni ọmọdebinrin, ti ori ọmọde-kunrin o si wa ni deede ori agbalagba l'ọkunrin, ti aarin obinrin o si wa ni deede ori agbalagba l'ọkunrin, bakanna ni ọmọdebinrin ori rẹ o wa ni deede ori agbalagba l'obinrin, ti aarin rẹ o si wa ni deede ori agbalagba l'ọkunrin, ti gbogbo ẹniti yio kirun o si wa lẹyin imaamu, ayaafi ẹnikan ti ko ba ri aaye lẹyin imaamu ni yio duro si ẹgbẹ ọtun rẹẸlẹẹkẹjọIroyin bi a nṣe nsin okuEleyi ti wọn ṣe lofin naa ni ki saare ó jin titi de aarin ẹsẹ, bakannaa ni ki Lah'd (aaye igbe oku si) o wa nibẹ ni agbegbe ibi ti Qiblah wa, bakannaa ni ki wọn o gbe oku sinu Lah'd ni ohun tí yio fi ẹgbẹ ọtun lelẹ. A maa tu koko aṣọ oku, ati pe ti ko si tọ ki wọn o yọ ọ bi kii ṣe pe wọn o fi i silẹ, bẹẹ, wọn o si ni ṣi oju rẹ silẹ ibaa jẹ ọkunrin tabi obinrin, lẹyin naa ni wọn o wa to bulọọku le e lori, wọn o wa fi amọ si i titi yoo fi gbara mu, ti yoo si sọ ọ kuro nibi erupẹ.Ti bulọọku o ba wa rọrun lati lo, ẹyin igba naa ni a le lo nkan miran si i bii sileeti abi awọn okuta abi awọn igi pako ti yoo si sọ ọ kuro nibi erupẹ, lẹyin naa ni wọn o wa da iyepẹ sori rẹ.Wọn wa fẹ ki wọn o sọ gbolohun wọn yii lasiko ti wọn nse nkan yii lọwọ "BISMILLAH WA ALA MILLATI RỌSUULILLAH"wọn o wa jẹ ki saare naa o ga ni deede odinwọn shibru kan, wọn o wa gbe okuta kekere le e lori ti o ba rọrun bẹẹ, wọn o wa fi omi wọn ọn.Wọn wa ṣe e lofin fun awọn ti wọn ba tẹle oku ki wọn o duro nibi saare lẹniti yio maa tọrọ adua fun oku nitori pe Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - jẹ ẹniti o ṣe pe ti o ba ti pari eto sinsin oku tan, yio wa duro sibi saare naa, yio wa sọ pe:Ẹ maa tọrọ aforijin fun ọmọ iya yin o ninu ẹsin, ki ẹ si maa beere fun itọ ahọn sọna si oju ọna, nitori pe ni isinsinyi, wọn ti nbi i leere awọn ibeereẸlẹẹkẹsanWọn ṣe e lofin fun ẹniti ko ni anfaani lati kirun soku lara lasiko rẹ, lẹyin igba ti wọn ti pari sinsin rẹ o le kirun si oku naa lara

Alaye bi a ṣe nkirun si oku lara

Yio ṣe Alloohu Akbar ni ẹẹmẹrin, ohun ti yio ka lẹyin alakọkọ ni: Faatiah, ti o ba si ka Suurah kekere pẹlu rẹ tabi Aayah kan tabi Aayah meji o daa, latari hadiith ti o fi ẹsẹ rinlẹ ti o wa lori ẹ lati ọdọ ọmọ Abbaas – ki Ọlọhun yọni si awọn mejeeji, lẹyinna yio ṣe Alloohu Akbar ẹlẹẹkeji, yio wa ṣe asalaatu fun Anabi – ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a – gẹgẹbi asalaatu ibi ataaya, lẹyinna ni yio ṣe Alloohu Akbar ẹlẹẹkẹta, yio wa sọ pe:

Irẹ Ọlọhun, fi ori jin alaaye wa ati oku wa, ẹniti o wa nibi ninu wa ati ẹniti ko si nibi, ọmọde inu wa ati agbalagba, ọkunrin inu wa ati obinrin, Irẹ Ọlọhun ẹniti O ba ji ninu wa, ji i si ori Islaam, ẹniti O ba si pa ninu wa, pa a sori iimaan, Irẹ Ọlọhun fi ori jin in, ki O si kẹ ẹ, ki O si ṣe alaafia fun un, ki O si ṣe amojukuro fun un, ki O si kẹ ibudesi rẹ, ki O si jẹ ki ibuwọ rẹ o gbaaye, ki O si wẹ ẹ pẹlu omi ati yinyin ati omi-tutu, ki O si fọ ọ mọ kuro nibi awọn ẹṣẹ rẹ gẹgẹbi wọn ṣe maa nmọ aṣọ funfun kuro nibi idọti, wa fi ile ti o dara ju ile rẹ lọ paarọ fun un, ati awọn ara ile ti o daa ju ara ile rẹ lọ, wa fi wọ si ọgba Al'jannah, ki O si sọ ọ kuro nibi iya saare, ati iya ina, wa gba a laaye ninu saare, wa tan imọlẹ si saare rẹ, Irẹ Ọlọhun, ma dun wa ni laada rẹ, ma si sọ wa nu lẹyin rẹ.

Lẹyinna yio ṣe Alloohu Akbar ẹlẹẹkẹrin, yio wa salamọ ni ẹẹkan si apa ọtun

Atipe wọn fẹ ki o maa gbe ọwọ rẹ soke pẹlu Alloohu Akbar kọọkan, ti oku yẹn ba jẹ obinrin yio sọ pe: Alloohumog'fir laha….de ibiti o pari si

Ti awọn oku yẹn ba jẹ meji wọn o sọ pe: Alloohumog'fir lahumaa… de ibiti o pari si

Ti awọn oku yẹn ba pọ yio sọ pe: Alloohumog'fir lahum… de ibiti o pari si

Amọ ti o ba jẹ oponlo ni yio sọ jirọ ki o ṣe adura aforijin fun un pe:

Irẹ Ọlọhun, ṣe e ni ẹsan ati aṣepamọ ti a maa nde ba fun awọn obi rẹ, ati oluṣipẹ ti a maa njẹpe rẹ, Irẹ Ọlọhun fi jẹ ki awọn osuwọn wọn o wuwo, ki o si tun fi mu awọn ẹsan wọn tobi, ki o si tun da a pọ mọ awon ẹniire ninu awọn asaaju Mumini, wa fi i si abẹ akoso Anabi Ibroohim – ki ikẹ ati ọla maa jẹ ti ẹ -, ki o si sọ ọ pẹlu ikẹ Rẹ kuro nibi iya ina.

Atipe Sunnah ni ki Imaam duro nibi ori ọkunrin, ati aarin obinrin, ki o si jẹ wipe ọkunrin ni yio sunmọ Imaam ti awọn oku ba pọ, ki obinrin si sunmọ Qiblah

Ti awọn ọmọkekere ba wa wa pẹlu wọn, wọn yio ti ọmọdekunrin siwaju obinrin, lẹyinna ni obinrin, lẹyinna ni ọmọdebinrin, ti ori ọmọde-kunrin o si wa ni deede ori agbalagba l'ọkunrin, ti aarin obinrin o si wa ni deede ori agbalagba l'ọkunrin, bakanna ni ọmọdebinrin ori rẹ o wa ni deede ori agbalagba l'obinrin, ti aarin rẹ o si wa ni deede ori agbalagba l'ọkunrin, ti gbogbo ẹniti yio kirun o si wa lẹyin imaamu, ayaafi ẹnikan ti ko ba ri aaye lẹyin imaamu ni yio duro si ẹgbẹ ọtun rẹ

Ẹlẹẹkẹjọ

Iroyin bi a nṣe nsin oku

Eleyi ti wọn ṣe lofin naa ni ki saare ó jin titi de aarin ẹsẹ, bakannaa ni ki Lah'd (aaye igbe oku si) o wa nibẹ ni agbegbe ibi ti Qiblah wa, bakannaa ni ki wọn o gbe oku sinu Lah'd ni ohun tí yio fi ẹgbẹ ọtun lelẹ. A maa tu koko aṣọ oku, ati pe ti ko si tọ ki wọn o yọ ọ bi kii ṣe pe wọn o fi i silẹ, bẹẹ, wọn o si ni ṣi oju rẹ silẹ ibaa jẹ ọkunrin tabi obinrin, lẹyin naa ni wọn o wa to bulọọku le e lori, wọn o wa fi amọ si i titi yoo fi gbara mu, ti yoo si sọ ọ kuro nibi erupẹ.

Ti bulọọku o ba wa rọrun lati lo, ẹyin igba naa ni a le lo nkan miran si i bii sileeti abi awọn okuta abi awọn igi pako ti yoo si sọ ọ kuro nibi erupẹ, lẹyin naa ni wọn o wa da iyepẹ sori rẹ.

Wọn wa fẹ ki wọn o sọ gbolohun wọn yii lasiko ti wọn nse nkan yii lọwọ "BISMILLAH WA ALA MILLATI RỌSUULILLAH"

wọn o wa jẹ ki saare naa o ga ni deede odinwọn shibru kan, wọn o wa gbe okuta kekere le e lori ti o ba rọrun bẹẹ, wọn o wa fi omi wọn ọn.

Wọn wa ṣe e lofin fun awọn ti wọn ba tẹle oku ki wọn o duro nibi saare lẹniti yio maa tọrọ adua fun oku nitori pe Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - jẹ ẹniti o ṣe pe ti o ba ti pari eto sinsin oku tan, yio wa duro sibi saare naa, yio wa sọ pe:

Ẹ maa tọrọ aforijin fun ọmọ iya yin o ninu ẹsin, ki ẹ si maa beere fun itọ ahọn sọna si oju ọna, nitori pe ni isinsinyi, wọn ti nbi i leere awọn ibeere

Ẹlẹẹkẹsan

Wọn ṣe e lofin fun ẹniti ko ni anfaani lati kirun soku lara lasiko rẹ, lẹyin igba ti wọn ti pari sinsin rẹ o le kirun si oku naa lara

Nitori pe Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a -" ṣe iru nkan bẹẹ ni ohun ti ko kọja deedee odinwọn oṣu kan gbako tabi ki o ma to bẹẹ " Ti asiko naa ba ti wa pọ ju bẹẹ lọ, wọn o ṣe e lofin fun un lati kirun si saare naa lara, nitori pe wọn o ri iru rẹ ni ṣiṣe lati ọdọ Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - pe o kirun si saare lẹyin oṣu kan lẹyin igba ti o ti sin oku tan

ẸlẹẹkẹwaKo tọ fun awọn araale oku pe ki wọn o dana ounjẹ fun awọn eeyannitori ọrọ Jariir ọmọ Abdullah Al-Bajalii tii ṣe sahabe agba - ki Ọlọhun ba wa yọnu si i -"A maa n ka kikojọpọ si ọdọ ara ile oku ati didana ounjẹ dani lẹyin igba ti eto sinsin oku ba ti pari, a maa n ka a si ibarajẹ"Imam Ahmad lo gba a wa pẹlu Sanad ti o daraṣugbọn didana ounjẹ lọ fun awọn araale oku ati fun awọn alejo wọn, ko si laifi nibẹ, wọn wa ṣe e lofin fun awọn alasunmọ oku ati awọn araadugbo rẹ pe ki wọn o se ounjẹ lọ fun wọn nitori pe Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - " nigba ti wọn wa tufọ oku Ja'far ọmọ Abu Talib fun un - ki Ọlọhun ba wa yọnu si i - nilẹ Shaam, o pa awọn araale rẹ laṣe pe ki wọn o dana ounjẹ lọ fun awọn araale Ja'far. O wa sọ pe :Dajudaju ohun ti yoo ko airoju ba wọn ti wa de ba wọn"

Ko tọ fun awọn araale oku pe ki wọn o dana ounjẹ fun awọn eeyan

nitori ọrọ Jariir ọmọ Abdullah Al-Bajalii tii ṣe sahabe agba - ki Ọlọhun ba wa yọnu si i -

"A maa n ka kikojọpọ si ọdọ ara ile oku ati didana ounjẹ dani lẹyin igba ti eto sinsin oku ba ti pari, a maa n ka a si ibarajẹ"

Imam Ahmad lo gba a wa pẹlu Sanad ti o dara

ṣugbọn didana ounjẹ lọ fun awọn araale oku ati fun awọn alejo wọn, ko si laifi nibẹ, wọn wa ṣe e lofin fun awọn alasunmọ oku ati awọn araadugbo rẹ pe ki wọn o se ounjẹ lọ fun wọn nitori pe Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - " nigba ti wọn wa tufọ oku Ja'far ọmọ Abu Talib fun un - ki Ọlọhun ba wa yọnu si i - nilẹ Shaam, o pa awọn araale rẹ laṣe pe ki wọn o dana ounjẹ lọ fun awọn araale Ja'far. O wa sọ pe :

Dajudaju ohun ti yoo ko airoju ba wọn ti wa de ba wọn"

Ko dẹ si laifi kankan nibi ki awọn ara ile oku o kepe awọn araadugbo wọn abi awọn ti o ba yatọ si wọn lati wa jẹun ninu ounjẹ ti wọn fi ta wọn lọrẹ, ko wa si pato asiko kan fun iyẹn ni ibamu si ohun ti a mọ ninu ofin

Ẹlẹẹkọkanla.Ko tọ fun obinrin musulumi lati ṣe opo fun oku kankan ju ọjọ mẹta lọ ayafi ti o ba jẹ ọkọ rẹ nikan abi ti o ba jẹ oloyun.

Ko tọ fun obinrin musulumi lati ṣe opo fun oku kankan ju ọjọ mẹta lọ ayafi ti o ba jẹ ọkọ rẹ nikan abi ti o ba jẹ oloyun.

Ko tọ fun obinrin musulumi lati maa ṣe opo fun oku kankan ju ọjọ mẹta lọ ayafi ti o ba jẹ ọkọ rẹ nikan, nitori pe ọranyan niyẹn jẹ le e lori. Dandan ni fun un lati ṣe opo fun ọkọ rẹ fun odindi oṣu mẹrin ati ọjọ mẹwa gbako ayafi pe ti o ba jẹ oloyun ni in, dandan ni fun un lati ṣe opo fun un titi di igba ti yoo fi bimọ latari ohun ti sunnah alalaafia gbe kalẹ lati ọdọ Anabi - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - lori ṣiṣe bẹẹ

Ṣugbọn ọkunrin, ko tọ fun un lati ṣe opo fun ẹni kankan ninu awọn alasunmọ abi awọn ẹni ti o ba yatọ si wọn.

ẸlẹẹkejilaWọn ṣe e lofin fun awọn ọkunrin lati maa bẹ saare wo ni oore-koore lati ṣe adua fun wọn ati lati tọrọ ikẹ fun wọn ati lati maa ranti iku ati ohun ti n bẹ lẹyin ikufun gbolohun anọbi - ki ikẹ ati igẹ Ọlọhun maa ba a - pe:Ẹ maa bẹ saare wo, nitori pe oun ni yio maa ran yin leti nipa alukiyaamọ"Imam Muslim ni o gbe e jade ninu Saheehu rẹOjiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - jẹ ẹnikan ti o maa nkọ awọn sahabe rẹ pe ti wọn ba ti bẹ saare wo pe ki wọn o maa sọ gbolohun yii "As salaamu alaykum yah ahlad- diyaar minal mu'miniina wal muslimiin, wa innaa in sha Allahu bikum laahiquun, nas'alu llaha lanaa wa lakumul aafiyah, yar'hamu llahal mutaqọdimmiina wal mutahakhriina...... Alaafia Ọlọhun ki o maa ba yin ẹyin ara itẹ ninu ẹyin olugbagbọ ododo ati musulumi, ati pe awa naa nbọ wa pade yin pẹlu ogo Ọlọhun, awa tọrọ alaafia lati ọdọ Ọlọhun fun yin ati fun awa naa, ki Ọlọhun o kẹ awọn ti wọn siwaju ku ati awọn ti o kẹyin ku ninu wa.

Wọn ṣe e lofin fun awọn ọkunrin lati maa bẹ saare wo ni oore-koore lati ṣe adua fun wọn ati lati tọrọ ikẹ fun wọn ati lati maa ranti iku ati ohun ti n bẹ lẹyin iku

fun gbolohun anọbi - ki ikẹ ati igẹ Ọlọhun maa ba a - pe:

Ẹ maa bẹ saare wo, nitori pe oun ni yio maa ran yin leti nipa alukiyaamọ"

Imam Muslim ni o gbe e jade ninu Saheehu rẹ

Ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - jẹ ẹnikan ti o maa nkọ awọn sahabe rẹ pe ti wọn ba ti bẹ saare wo pe ki wọn o maa sọ gbolohun yii "

As salaamu alaykum yah ahlad- diyaar minal mu'miniina wal muslimiin, wa innaa in sha Allahu bikum laahiquun, nas'alu llaha lanaa wa lakumul aafiyah, yar'hamu llahal mutaqọdimmiina wal mutahakhriina...... Alaafia Ọlọhun ki o maa ba yin ẹyin ara itẹ ninu ẹyin olugbagbọ ododo ati musulumi, ati pe awa naa nbọ wa pade yin pẹlu ogo Ọlọhun, awa tọrọ alaafia lati ọdọ Ọlọhun fun yin ati fun awa naa, ki Ọlọhun o kẹ awọn ti wọn siwaju ku ati awọn ti o kẹyin ku ninu wa.

Ṣugbọn awọn obinrin, wọn o yọnda fun wọn lati maa bẹ saare wo nitori pe ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - sẹbi le awọn ti wọn maa nbẹ saare wo ninu awọn obinrin; nitori pe a npaya ki fitina ma sẹlẹ nibi bibẹ saare wọn wo ati pe wọn kere ni suuru ṣiṣe. Bayii ni o ṣe jẹ pe ko tọ fun wọn lati maa tẹle awọn eeyan lọ si itẹ nitori pe ojiṣẹ Ọlọhun - ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba a - kọ fun wọn lati maa ṣe iru rẹ. Sugbọn kikirun si oku lara ni mọsalasi abi ni gbangba ita ikirun, eleyi jẹ ohun ti wọn ṣe lofin fun awọn ọkunrin ati awọn obinrin lapapọ

Eleyii ni igbẹyin ohun ti ṣiṣe akojọpọ rẹ rọrun.

Ki ikẹ ati ọla Ọlọhun maa ba Anabi wa Muhammad ati awọn olutẹle rẹ ati awọn sahabe rẹ

Àwọn ipilẹ ti a ti mú nǹkan:

Àwọn ìsọ̀rí ti ìmọ̀: