Igbagbọ Ijọ Shia – 3

Oludanileko : Qomorudeen Yunus

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

Description

Diẹ nipa ete awọn Ijọ Shia fun awa Musulumi ti a wa lori Sunna Anabi wa Muhammad [Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a].

Irori re je wa logun