Taani Awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni Awọn ni Igbagbọ si ? - 1

Taani Awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni Awọn ni Igbagbọ si ? - 1

Categories:

Description

Alaye awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni awọn ni Igbagbọ si. Kinni adisọkan wọn? Bawo ni awọn ijọ yii se sẹ yọ, ta si ni olori wọn

Irori re je wa logun