• Casan ibraahiim macammakke "ammontitte loowo : 8"

    Ux weeloosiyya :Sheek Casan Ibraahiim Qafar afat diini deeqo abaah qafar ummatta elle aninnaan rikel eddeey jabuutih addal kaxxam tantifiqe kay qasirwat , Qafar afat kitooba maqnisaanaamal abak raag leeh mango kitooba kinni qafar afat korseh yanim , ceelalloh: (Cisnul muslimiiy , Usuulussalaasaay , Adduruusul muhimma liqaammatil ummaay , Sifatul cajjii kee Duruusun fissowmi ) tamah Qafar afat korse kitoobaay kalah kaatu away maqnisiyyat kak yan kitoobay gaba kak kale kal yani le.