• bicse num, amoggacsa’abe, Qanaasir loowo : 1627

 • amoggacsa’abe, Qanaasir loowo : 1038

  Qafar afat diini deeqo aba, jaamiqat al imaamay Riyaadal tanil fayyole caddoh barittok gaba kale , djiboutil yan jaamiqatul imaam gubat raaqa maqhadak gaba kale.

 • amoggacsa’abe, bicse num, Qanaasir loowo : 977

  Khalifa Camad ismaaqiil Riyaadal tan fayyole caddoh barittoh buxay Jaamiqatul imaam mucammad bin saquud al islaamiyya diqsittal barta , duba tama jaamiqatih gubat raaqa jabuutil yan maqhad kinni gaba kak kalem.

 • bicse num, Afti gacsa’abe, Qanaasir loowo : 737

  Qafar afat diini deeqo abeenah yaniih, qumar bin qabdulqaziiz magiidiy jabuutik arcibah caafatal yanil tafsiiriiy, cadiis kee kalah yan duruus haa

 • bicse num, amoggacsa’abe, Qanaasir loowo : 711

 • butta takke qulama Qafár afa

  bicse num, amoggacsa’abe, Afti gacsa’abe, Qanaasir loowo : 598

 • bicse num, kawse ( yakriye numu), Qanaasir loowo : 452

 • bicse num, Qanaasir loowo : 228

  Imaam Mucammad bin Qabdulwahhaab edde yeqeeshem (1115 - 1206 hijri): Jaziiratul qarab addal islaaminnah gicloh miraac kinni , islaaminnah deeqo yuqusbuuse marak numuk teena , diini kitoobak mangom bicseeh , toh : Kitaab attawciidiiy , Kashfu ashshubuhaataay , Usuul al iimaanaay , Fadhlu al islaamaanaay , Al amru bil maqruuf wannahyi qanil munkaraay , tuhuk kalah tan kitooba.

 • bicse num, kawse ( yakriye numu), amoggacsa’abe, Qanaasir loowo : 202

 • Saqad al-ghaamidi Qafár afa

  bicse num, kawse ( yakriye numu), Qanaasir loowo : 180

 • bicse num, kawse ( yakriye numu), Qanaasir loowo : 156

 • bicse num, kawse ( yakriye numu), Qanaasir loowo : 149

 • amoggacsa’abe, bicse num, kawse ( yakriye numu), Qanaasir loowo : 134

 • Saqid Qali Saqid Qafár afa

  amoggacsa’abe, Qanaasir loowo : 132

  Qafar afat diini deeqo aba, jaamiqat al imaamay Riyaadal tanih barta, djiboutil yan jaamiqal imaak farqih yan maqhadak gaba kale.

 • bicse num, kawse ( yakriye numu), Qanaasir loowo : 141

 • Annawawi Qafár afa

  bicse num, Qanaasir loowo : 129

  Annawawi edde yeqeeshem (631 - 676 hijri) : Usug al imaam abuu zakariyya , Yacyaa bin sharaf annawawi , Shaafiqi mazhabih fokkaaqeenitik numuk teena - yalli kaah racmatay - mango qaynatih ixxiga luk suge , kay mabla le maraa kee kaak baxsa le mari inkih kaa faylise , xayi num kee xex num inkih uggulte kay yab , mango ixxigal kitooba bicseh yen , kay kitooba : Sharcu saciic muslimiiy , Minhaaj attaalibiiniiy , Riyaadh assaaliciiniiy , Rawdhat attaalibiiniiy , Al azkaar kee Arbaqiin cadiisiiy , tohuk kalah tan kitooba.

 • Mustafa Ismaaqiil Qafár afa

  bicse num, kawse ( yakriye numu), Qanaasir loowo : 123

 • kawse ( yakriye numu), bicse num, Qanaasir loowo : 118

 • Acmad Saalic Qali Qafár afa

  amoggacsa’abe, bicse num, Qanaasir loowo : 115

  Qafar afat diini deeqo aba sheiki , Djibouti guubuh yan.

 • bicse num, kawse ( yakriye numu), Qanaasir loowo : 82

safcata : 6 - iik : 1
ku tummabul nee yanfaqeh