Yallih meqe migaaqitte - Albaatinu

Yallih meqe migaaqitte - Albaatinu

Ux weeloosiyya

Tamah Qafar afat rortah tan yallih meqe migaaqitteh addâ faknut yabta calakaat kinni, is elle tascasse yallih nabnaa kee dudda baxxaqisak. Ta calakal yallih meqe migaaqittek addâ fakni kak yekkeh yanim ( Albaatinu ) kinni. Tama migaaqitte tanbulle kutbe kinni edde maqnimteh tanim.

Mu tummabul nee yanfaqeh