Souratoul Bakara koro (91-102)

walanda di baka : Mouhamad Traore

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Bani Israila kaw ka Misini Bato, yahodiyaw ka diyin kanu Dama Teme, yahodiyaw ka lahidu Tiyin, silamen djoyoro korote la.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na