Souratoul Bakara koro (91-102)

walanda di baka : Mouhamad Traore

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Bani Israila kaw ka Misini Bato, yahodiyaw ka diyin kanu Dama Teme, yahodiyaw ka lahidu Tiyin, silamen djoyoro korote la.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na