Suun Fusamantiya Dow

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbila, Suun Ye Allah ta ye wa allah de be assara, Suun ye aridjine soro sira Do ye, Suun be Moko djan ya kabo tasuma man.

Anw makobe i ka hakili nan na