• Bamanan

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Ni minbe ikale ika ikale allah la, kaleli tokoya allah la, kaleli kumakanw allah la, kaleli tiama allah la o kolo low, kaleli kafara, kafara be wadjibiya kuma djume.

 • Bamanan

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, silameya be lachulike kata djoko niuma man, kerefe kumaw kololo fitina wati ,n`ee ka bana dow: moko korofo, galontike,namima ya, kuma kuntiyew.

 • Bamanan

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Hadamadenw foli nioko ko kodonw, silameya be lazuli ke kata bara ni hala la yini man, barakelaw ka hake dibaliya kololow, niemoko ka hake bara kela kan.

 • Bamanan

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Mumini Te Ngalon Tike, Alakira Mankutura Ni Tiyinfo ye Yani Aka tchi, Ngalon ye Munafikiya Tamasere ye, seredjuku ya kololow, Ngalon Tike ka da Allah la O kololo, Ngalon Tike Bolo la Baraw la O kololow, Ngalon Tike demiseniw ye O kololow, Ngalon Tike Be daga finminuw Na.

 • Bamanan

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Lachuli ka ta Allah yinsira ya man, Ni ye Fin mi kanu Ibo kofo ka djaya,kira kanu kiti, kira kanu djokoya, Allah ka soli kira kan, soli djokoya kira kan,soli Allah kira kan O sara.

 • Bamanan

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yimbla, silameya ka makodo sanuya la, Alahkira ka sanuya kanu Ni, Noko kololow, Misiri sanuya fusamantiya, kuma labanw.

 • Bamanan

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Allah tanu fusamatiya, Alakira ka Allah tanu, Allah tanu ye Ardjina denw ka duwawu laban ye, Allah tanu ye Duwawu la fusamati ye.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na