Walandaw kilayoro

djaka kiti

allah djaka chariya kunba dow kama ani guindow ani nafa tchama kama, moko kelen kelen ye ani sikida a ye an lasiran djaka bo baliya nie kosebe. a ye botioko keren kerenew k’a la, a te wasake n’a ma bo o tiokola, ni gafe kono djaka kiti tiama niefolen do kan 10 na

fenw djate: 3

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Lachuli Djaka boli kan"1": Djaka Nienfoli , Djaka kiti, Djaka fusamantiya, Djakaboli Nafaw, Djakabo Baliya Torow. Lachuli Djaka boli kan"2": Filidow Djakabo Tiokoyala Inafo : Nafolo Diatebaliya Tiokoya Niuman na, Djaka dili Mokowuma Miniw Mankan ni aye, ka djaka yebe be…

 • Bamanan
  video-shot

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Djaka Be Bo Nafolo Miw Na, Djaka Be Bo Nafolo Miw Na O hakew.

 • Bamanan
  video-shot

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Djaka Fusamantiyaw, Djaka ye silameya Djo se doye, Djaka Be Nafolo Barika, Djaka Be Nafolo la danka, Djaka Be Bologeleya Furake, Djaka Be Mokow Fara gnokon kan, Djaka Be Moko kisi Tasuma man, Djaka Be Findjukuw Bali, Djaka Be bo finmiw Na.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na