Walandaw kilayoro

  • Bamanan

    MP3

    walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

    Yinmbla, Lachuli ka ta Allah yinsira ya man, Ni ye Fin mi kanu Ibo kofo ka djaya,kira kanu kiti, kira kanu djokoya, Allah ka soli kira kan, soli djokoya kira kan,soli Allah kira kan O sara.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na