Samo jedna poruka

Opis

Ova knjiga govori o jedinstvenoj poruci monoteizma kojom su svi vjerovjesnici pozivali svoje narode, noseći je kroz historiju, od vremena Adema, alejhisselam, sve do Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

SAMO JEDNA PORUKA-POSLANICA

Pitanja prije čitanja knjige:

1. Koji je cilj ove jedinstvene poslanice?

2. Šta o njoj kaže Sveta Knjiga?

3. Šta o njoj kaže Kur'an?

4. Koji je tvoj stav nakon svega toga?

Srž teme:

Nakon stvaranja prvog čovjeka, Adema, samo jedna poruka je kroz historiju čovječanstva bila nošena. Zbog podsjećanja ljudi na ovu bitnu poruku i njihovog povratka na ispravnu stazu, Uzvišeni i jedini istiniti Allah je slao vjerovjesnike i poslanike, kao što su bili: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, neka je na sve njih Allahov mir i blagoslov.

Svi oni su bili poslani samo radi dostavljanja jedne poruke koja glasi:

Samo je jedan istiniti Bog, pa ga obožavajte.

Istiniti, Jedini Bog (Stvoritelj)

Poslao je

zbog dostavljanja ove poruke:

- Nuha (Noja) Allah (Bog) je jedan

- Ibrahima (Abrahama) Allah je jedan

- Musaa (Mojsija) Allah je jedan

- Isaa (Isusa) Allah je jedan

- Muhammeda Allah je jedan

Zbog obavljanja veoma važnih zadataka, Uzvišeni Allah je poslao najodabranije poslanike (ulu-l-'azm), a i druge od kojih neke znamo, dok druge ne poznajemo.

Ti zadaci su:

1 – Primanje božanske objave i dostavljanje iste svome narodu i sljedbenicima;

2 – Podučavanje ljudi Allahovoj jednoći, te iskrenosti prilikom robovanja Njemu;

3 – Otjelovljenje lijepog uzora u djelu i riječi, kako bi se ljudi za njima povodili u svom putovanju ka Allahu.

4 – Upućivanje njihovih sljedbenika ka bogobojaznosti, pokornosti Allahu i slijeđenu Njegovih naredbi;

5 – Podučavanje sljedbenika propisima vjere i lijepom ophođenju;

6 – Pokazivanje Pravoga puta grešnicima, mnogobošcima koji su obožavali kumire i drugima;

7 – Obavještavanje ljudi o proživljenju nakon smrti, polaganju računa za svoja djela, i da će samo onaj ko bude vjerovao u Allaha Jedinog i radio dobra djela ući u Džennet, a onaj ko Allahu bude pridruživao sudruga i činio zlo, biće stanovnik Vatre.

Uistinu je sve ove vjerovjesnike i poslanike stvorio i poslao samo jedan Bog.

Sav svemir i sva stvorenja u njemu govore o postojanju Allaha Tvorca i svjedoče Njegovu jednoću. Allah je Taj Koji je stvorio svemir i sve u njemu: ljude, životinje, insekte...

On je Taj Koji je prolazni i vječni život stvorio i On je Tvorac smrti.

Sve svete knjige kod jevreja, kršćana i muslimana svjedoče postojanje Allaha i ukazuju na Njegovu jednoću.

Svako ko traga za istinom, ako nepristrasno i objektivno pristupi istraživanju i studioznom proučavanju pojma Bog u Bibliji i Časnom Kur'anu, može uočiti jedinstvene osobine koje su svojstvene samo Bogu, a lažna božanstva u njima nemaju nikakvog udjela. Ovu su neke od tih osobina:

1 – Istiniti Bog je Tvorac, a ne stvorenje;

2 – Istiniti Bog je jedan, On partnera i sudruga nema, Jedan je jedini, nije rodio, niti je rođen;

3 – Ne postoji mogućnost da se Njegova slika zamisli, niti postoji mogućnost da ga pogledi vide na ovome svijetu;

4 – Allah je oduvijek i On ne umire, ne mijenja se, ne sjedinjuje se, niti se utjelovljuje u neko od Svojih stvorenja;

5 – Allah je utočište svemu i Sam po Sebi opstoji, neovisan je od stvorenja i nema potrebu za njima. On nema ni oca ni majku, niti ima suprugu niti dijete, hrana i piće Mu nisu potrebni, niti je potreban bilo čije pomoći. Međutim, sve što je On stvorio ima potrebu za Njim.

6 – Jedino Allah ima uzvišena i potpuna svojstva i niko sa Njim u tome nema udjela, niti Mu je ko od stvorenja sličan, i niko i ništa nije kao On.

Koristeći ova mjerila i ova svojstva (i druga svojstva koja su tipična samo Allahu) možemo na veoma lahak način otkriti i odbaciti bilo koje lažno božanstvo.

Sada mi dopustite da se vratim na već spomenutu temu o jednoj poslanici i da se pomognem nekim od tekstova Svete Knjige i Kur'ana koji potvrđuju jednoću Boga.

Ali prije toga želim da sa vama podijelim jednu misao:

Pojedini kršćani, čudeći se, zapitkuju i govore: „Veoma je jasno da je Bog jedan i mi vjerujemo da je tako, pa u čemu je problem?"

Istina je da sam ja tokom intezivnog izučavanja i čestog čitanja o kršćanstvu i tokom svojih mnogih diskusija sa kršćanima spoznao da Allah kod njih (po mišljenju nekih) označava sljedeće:

1 – Bog otac;

2 – Bog sin;

3 – Bog Sveti duh.

Čista logika i zdrav razum tjeraju objektivnog istraživača da kršćanima postavi sljedeća pitanja:

1 – Šta znače vaše riječi Allah je jedan, a pri tome ukazujete na postojanje tri boga?

2 – Da li se jedan Bog utjelovio u trojicu ili su se trojica utjelovila u Jednog?

Uz to još, prema nekim doktrinama kršćana, ova tri božanstva imaju različite funkcije, biti i likove:

1 – Bog otac = Tvorac;

2 – Bog sin = Spasitelj;

3 – Bog Duh sveti = Savjetnik.

Tvrdnja da je Isus sin Allahov, ili da je bog ili pak dio Njega, u potpunoj je suprotnosti sa tekstovima prenesenim u Tevratu i Indžilu gdje se spominje da Allaha niko ne može niti vidjeti niti čuti:

37. Niti ste glasa Njegova ikada čuli niti ste lica Njegova ikada vidjeli. (Jevanđelje po Jovanu, 5/37.)

16. Koga nitko od ljudi ne vidje, niti Ga vidjeti može. (Prva poslanica Timoteju, 6/16.)

20. Moga lica ne možeš vidjeti, jer Mene ne može čovjek vidjeti i na životu ostati. (Izlazak, 33/20.)

Imajući u vidu ove, a i druge citate, čudim se i veoma iskreno postavljam pitanje: Kako je moguće naći zajedničku tačku između onih koji tvrde da je Isus Bog i citata iz Svete Knjige koji potvrđuju da ne postoji niko ko je Njega vidio, niti Njegov glas osluhnuo?!

Zar Jevreji toga vremena, zatim Isusova porodica i sljedbenici njegovi nisu vidjeli Isusa (po tvrdnjama nekih sina Božijeg) i zar nisu njegov glas čuli?

Kako je moguće da Tevrat potvrđuje da niko nije vidio Boga niti da ga je čuo, a zatim nalazimo one koji vjeruju da je Isus, čiji lik su brojni vidjeli i čiji glas su čuli, da je on Bog ili sin Božiji?

Da li postoji neka skrivena tajna o stvarnoj suštini Boga?

Tevrat potvrđuje upravo suprotnu činjenicu ovome, jer prenosi od Boga govor:

18. Ja sam Gospodar i niko drugi. Nijesam govorio tajno, u kojem tamnom kutu Zemlje. 19. Nijesam potajno rekao djeci Jakovljevoj: „Tražite me!“ Ja, Gospodar, govorim, što je pravo, javljam, što je istinito. (Izaija, 45/18-19.)

Dakle, šta je ustvari istina? Izvoli, pročitaj prethodni tekst i o njemu pažljivo razmisli.

Sada zajedno prelazimo na istraživanje istine o Allahu spomenute u Svetoj Knjizi i Kur'anu, sa nadom da ćete mi iznijeti vaša mišljenja i stavove nakon što razmislite o ajetima, citatima i tekstovima i nakon što pročitate ovu knjižicu i na nju se kritički osvrnete, uz objektivnost i pravednost.

Pažljivo pristupite tematici, jer ću navesti argumente, bez bilo kakvog komentarisanja, uz želju da se o njima dubinski razmisli bez bilo kakvih prethodnih predrasuda.

Allah je Jedan i Istinit u spisima Svete Knjige (Stari Zavjet):

4. Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod."(Ponovljeni zakon, 6/4.)

10-11. Da spoznate, vjerujete Mi i uvidite da sam jedino Ja Gospodar; prije Mene nije bilo Boga, niti će ga poslije Mene biti, i osim Mene nema pomagača. (Izaija, 43:10-11.)

6. Ja sam Prvi i Posljednji, osim Mene nema Boga. (Izaija, 44:6.)

21. Tko je to od starine rekao, tko je javio još onda? Nijesam li ja to to bio, Gospodar? Nema Boga osim Mene, nema Boga osim Mene Pravednoga i Spasitelja. (Izaija, 45:21.)

Da li se sjećaš drugih citata koji su slični ovima?

Allah je Jedan i Istinit u spisima Svete Knjige (Novi Zavjet):

3. A ovo je život vječni, da spoznaju Tebe, jedinog pravoga Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista. (Jevanđelje po Jovanu, 17:3.)

10. Gospodaru, Bogu svojemu, klanjaj se i Njemu jedino služi! (Jevanđelje po Mateju, 4:10.)

[28. Jedan od književnika bio je slušao prepirku njihovu i opazio, kako im je odgovorio zgodno. I on pristupi i zapita ga: „Koja je prva od svih zapovijedi?“

29. Isus odgovori: „Prva glasi:] 'Čuj, Izraele, Gospodar, Bog naš, je jedini Gospodar.

[30. Voli Gospodara, Boga svojega, svim data-originalem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom! Ovo je prva zapovijed.'

31. Druga glasi: „Voli bližnjega svojega kao samoga sebe! Važnije zapovijedi od ovih nema."

32. Tada mu reče književnik: „Dobro, učitelju, posve si pravo rekao:] 'Samo je jedan Bog, i osim Njega nema drugog Boga.'“ (Jevanđelje po Marku, 12:29-32.)

5. Jer Bog je jedan, i posrednik između Boga i ljudi je jedan, čovjek Isus Hrist. (Prva poslanica Timoteju, 2:5.)

16. I gle, neko pristupivši reče mu: „Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život večni?“ 17. A on mu reče: „Što me zoveš dobrim? Niko nije dobarosim jednog Boga.“ (Jevanđelje po Mateju 19:16-17.; Džejmsova verzija)

Da li se možeš sjetiti nekih drugih citata koji ukazuju da nema tri boga, nego da je jedan?

Allah je jedan i istinit i po kur'anskim tekstovima

Reci: „On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!" (el-Ihlas, 1-4.)

O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i Svemoćni? (Jusuf, 39.)

Vaš Bog je, uistinu, Jedan. (es-Saffat, 4.)

Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Reci: „Dokažite, ako istinu govorite!“ (en-Neml, 64.)

Nevjernici su oni koji govore: „Allah je jedan od trojice!“ A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će, zaista, stići svakog od njih koji nevjernik ostane. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je. (el-Ma'ida, 73-74.)

Ustvari, poruka o Allahovom tevhidu (jednoći) je glavna tematika kojom se Kur'an bavi.

Zaključak

Svi ovi tekstovi i citati iz Svete Knjige i Kur'ana, kao i stotine drugih su dovoljan dokaz koji potvrđuje ono što ne ostavlja prostora za bilo kakvu sumnju, a to je činjenica o Allahovoj jednoći i nepostojanju drugog božanstva pored Njega. Sveta Knjiga veli:

29. Čuj, Izraele, Gospodar, Bog naš, jest jedini Gospodar... 32. „Samo je jedan Bog, i osim njega nema drugoga.“ (Jevanđelje po Marku, 12:29-32.)

Dok Kur'an spominje Allahovu naredbu: Reci: „On je Allah-Jedan.“ (el-Ihlas, 1.)

Sveta Knjiga ne potvrđuje samo činjenicu da je Allah jedan, nego pored toga potvrđuje i da je Allah jedini Spasitelj i Tvorac. Sveta Knjiga poručuje:

10. Da spoznate, vjerujete Mi i uvidite da sam jedino Ja Gospodar, prije Mene nije bilo Boga, niti će ga poslije mene biti, i osim mene nema pomagača.“ (Izaija, 43:10-11.)

Na temelju svega kazanog postaje jasno da ne postoji nikakva osnova niti dokaz koji potvrđuje božanstvo Isusa, Svetog duha ili bilo koga drugog. Oni nisu ništa drugo osim stvorenja i od njih ništa ne zavisi. Oni nisu božanstva niti prestavljaju manifestaciju Boga, a niti se je On u njih utjelovio. Njemu nije ništa slično kao što navode tekstovi Svete Knjige i Kur'ana.

Allah Uzvišeni se rasrdio na Jevreje zbog njihove zablude i obožavanja drugih božanstava: I raspali se gnjev Gospodnji na Izraela. (Knjiga brojeva, 25:3.)

Čak je i Musa razbio njihovo zlatno tele koje su obožavali.

S druge strane, jedna grupacija kršćana koji su vjerovali u ideju jednog Boga, bila je izložena mučenjima i progonima, a sve iz razloga njihove vjere u Allahovu jednoću i odbijanja bilo kakvih izmjena u Isusovim nepatvorenim naučavanjima, te žestoke kritike ideje o trojstvu kojoj je začetnik bio apostol Pavle i njegovi sljedbenici.

Zaključak svega kazanog jeste da je Allah poslao Adema, Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa, Muhammeda i ostale vjerovjesnike i poslanike, neka je na njih blagoslov i mir, kako bi pozivali ljude u vjerovanje u jednog Boga i iskreno robovanje samo Njemu koji nema sudruga. Ovo je bila poslanica svih njih:

Samo je jedan istiniti Bog, pa samo Njega obožavajte.

Obzirom da je poruka svih vjerovjesnika i poslanika jedna, u tom slučaju i vjera im je jedna.

Dakle, koja je to njihova vjera?

Srž njihove poslanice zasniva se na potpunom predanju Allahu. Predanost Allahu je ustvari značenje riječi islam u svojoj suštini, kao i u arapskom jeziku.

Kur'an bez bilo kakve dileme tvrdi da je islam istinita vjera kojoj su pozivali svi Allahovi vjerovjesnici i poslanici, a ta kur'anska istina može se, također, naći i u Svetoj Knjizi. (Uz Allahovu dozvolu u sljedećoj brošuri ćemo govoriti o toj istini kroz prizmu Svete Knjige).

Na posljetku, svima nama je obaveza da prihvatimo ovu poruku i da u nju iskreno i istinoljubivo povjerujemo, ukoliko želimo da se spasimo.

Međutim, samo to nije dovoljno, nego nam je obaveza i da povjerujemo u sve Allahove vjerovjesnike i poslanike, među kojima je i Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, te da slijedimo njihova uputstva i da ih u praksu sprovedemo.

Ovo je jedini put koji vodi vječnom životu punom sreće.

O ti koji iskreno tragaš za istinom i želiš spasenje, treba da razmisliš o ovome odmah, prije nego što bude kasno, prije smrti koja iznenada dolazi. A ko to zna kada će doći?

Nakon razmišljanja i ponovnog sagledavanja ovih veoma važnih činjenica, koristeći razum i iskreno data-originale, možeš doći do zaključka da je samo jedan Bog koji nema sudruga, niti sina i možeš vjerovati samo u Njega i samo Njega obožavati, i možeš povjerovati u Muhammeda koji je bio poslanik, kao što su to bili i Nuh, Ibrahim, Musa i Isa.

Sada, ukoliko želiš možeš da izgovoriš naredne riječi: Svjedočim da nema drugog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov poslanik.

Ove riječi (šehadet) su prva praktična stepenica ka putu vječne sreće i one su jedini stvarni ključ za vrata Dženneta (raja).

Ako si odlučio da kreneš ovim putem, možeš da potražiš pomoć kod svoga prijatelja ili komšije muslimana, najbliže džamije ili islamskog centra, a čak možeš i mene da kontaktiraš, što bi mi bila čast i to bi me učinilo sretnim.

Reci: „O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.“ I vratite se Gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe - poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati.“ (ez-Zumer, 53-55.)

Postoji i druga stvar...

Zadnja misao:

Nakon detaljnog čitanja ove Jedine poslanice, iskreni i ozbiljni ljudi će se zapitati:

Šta je istina?

Šta je greška?

Šta da radimo?

O ovim pitanjima će biti govora u mojim narednim radovima, uz Allahovu pomoć.