Иманыр зэрыхэхъуэр

К1эщ1у

Алыхьыр уи ф1эщ хъуныр 1уэхугъуэ нэхъыф1 дыдэщ. Иманыр хэзыгъахъуэ 1уэхугъуэхэр. Иманыр зэрыхэхъуэмрэ зэрыхэщ1ымрэ 1уэхугъуэхэри хохъуэр е хощ1ыр. Иманыр 1уэхуф1хэм хагъахъуэри мыхъун 1уэхухэм хагъэщ1. Алыхьым и лъэк1ныгъэр. Иманым и ф1ыгъэр.

Download

Щ1эныгъэк1э гуэша:

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э