Алыхьым къыригъэха тхылъхэр уи ф1эщ пщ1ыныр

К1эщ1у

Алыхьым къыригъэха тхылъхэр зыхуэдэхэр, ахэм я ц1эхэр, къызхуехахэр. Тхылъ ипэк1э къехахэм ехьэл1а хьукмхэр. Къур1эным ехьэл1а хьукмхэр.

Download

Щ1эныгъэк1э гуэша:

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э