Л1ык1уэхэр уи ф1эщ пщ1ыныр

К1эщ1у

Л1ык1уэхэмрэ бегъымбархэмрэ Алыхьым къыщ1ыригъэхар, ахэм къарита тхылъхэмрэ шэрихьэтхэмрэ. Л1ык1уэмрэ бегъымбарымрэ зэрызэщхьэщык1ыр. Л1ык1уэхэмрэ бегъымбархэмрэ я бжыгъэр, зэрызэщхьэщык1ыр, къызхуэк1уа лъэпкъхэр. Л1ык1уэхэмрэ бегъымбархэмрэ я нэмысымрэ я хьэлщэнхэмрэ.

Download

Щ1эныгъэк1э гуэша:

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э