Тэрауихь нэмэзыр

Тэрауихь нэмэзыр

К1эщ1у

Тэрауихь нэмэыр, к1эщ1ыу тэрауихь нэмэзым папщ1э, дапщэ рэкгьэт ящ1ыр тэрауихьым, нэхъыбэу Къур1эн уеджэну нэмэзым, имамым щ1ыгъуу тэрауихь пщ1ыну, бзылъхугъэмрэ и хьиджабымрэ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э