گفتگویی آرام و مفید بین محمد و احمد

شرح

و باید دانست که مسلمان هوشیار و فهمیده است، و ساده و احمق نیست که هر چه می ‌شوند باور کند، بنابراین مسلمان اقوال را بررسی می ‌کند و آنگاه آنها را می ‌پذیرد؛ چون این مسئله مربوط به دین است و ما روز قیامت از آن پرسیده خواهیم شد، از اینرو مؤمن با حق همراه است و هر کجا حق برود او نیز به همان سوگام بر می‌دارد

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه