بررسی حکم ریش در اسلام

شرح

بیان سنت رسول اکرم درباره اصلاح و پیرایش موی سر و صورت است. نویسنده با اشاره به حرمت تراشیدن موی صورت به دلیل تشابه به کفار و مضرات بهداشتیِ آن، می‌کوشد تا با بیان صریح حکمِ اینگونه اقدامات، مسلمانان را با سنت حسنه نبی ارجمند اسلام آشنا سازد. وی تمام احادیث صحیحی را که از پیامبر در صحاح سته نقل شده‌اند، جمع‌آوری و به صورت موضوعی عرضه کرده است. عنوان برخی از فصل‌ها عبارت‌اند از: واجب‌بودن بلندکردن ریش و گرفتن سبیل، ریش رسول خدا و صحابه، موی سفید و رنگ‌کردن آن، علل حرمت ریش‌تراشی، حرمت کندن موهای سفید سر و صورت، و دیدگاه علما درباره تراشیدن ریش.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه