گفتاری با حق جویان شیعه

شرح

اين سخنان كوتاه را به هر شيعه رو شنفكر وآزاد انديشى كه دوستدار حق وخير خواهى است و قلبش در جستجوى علم ودانش مى تپد تقديم مى دارم وآرزويى بيش ازاين ندارم كه با اين ديدگاه آنرا بخواند كه من نصيحتى تقديم او كرده ام آنگونه كه خود نيز برهمين باورم

نظر شما برای ما مهم است