ko rabbidi e fahmude umra

jeewtoowa :

tajre rabbere

fahmude no umra wadirte e dow kuraan e sunna e fahmuya mawbe moyyube yawtube e labbinde kaloko yowati heen

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

cosaneeji:

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen