holko deftere nasaara en wiata e Muhamad sallallahu alayhi wa sallam

bindoowa :

Download
windu jiiki feede deendo o ngo hello

pecce gande:

jiiki ma no himmi amen