તૌહીદ પરીચય ના ચાર બંધારણીય કાયદાઓ

Description

કવાએદે અરબઅહ(તૌહીદ ઔર શિર્ક મેં ફરક કરને વાલે ચાર કયેદે) યે કિતાબ ઇમામ મુહમ્મદ બિન અબ્દુલ વહ્હાબ-રહિમહુલ્લાહ- કી એક છોટી મગર બેહદ મુફીદ કિતાબ હૈ જિસમેં આપને તૌહીદ (એકેશ્વરવાદ) કે ઉસૂલ ,શિર્ક(બહૂદેવવાદ) કે ઉસુલ, કિસી કો કબ મુશ્-રિક કહા જાયેગા ઔર શિફાઅત કા સહીહ મતલબ બયાન કરને વલે કાયેદે કા કુરઆન ઔર હદીસ કી રોશની મે ઉલ્લેખ કિયા હૈ .

Download
Send a comment to Webmaster

Categories: