HUNDEE AFRAN

ibsa gabaabaa.

Kitaaba kana keessatti hundee tawhiidaatu ibsame. hammeenyi shirkiitis dubbatamee jira.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: