ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ...!

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಆಚರಣೆಯು ಇಸ್ಲಾಮೇತರ ಆಚರಣೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಮುಂದಿಡುವ ಪುರಾವೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ