ಇಸ್ಲಾಮ್ : ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಈ ಲೇಖನವು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿದೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ