ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಂದೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸದಕಾ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ತೌಹೀದ್ ನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ದಾನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ