ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ತೌಹೀದ್ ನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ದಾನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ