ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ರಮದಾನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ರವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳ ವಿವರಣೆ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ