ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ) ಮತ್ತು ಖವಾರಿಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂವಾದ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಹೋದ ಖವಾರಿಜ್ ಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಹಾಬಿವರ್ಯರಾದ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ)ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂವಾದದ ವಿವರಣೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ