ಸಲಫೀ ಮನ್ ಹಜ್

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಸಲಫೀ ಮನ್ ಹಜ್ ಹತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಹತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಶೈಖ್ ರವರು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Download
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ