ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ ಎಂದರೇನು?

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ ಎಂದರೇನು? ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂಗಡವೇ? ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಥಭ್ರಷ್ಟರೆಂದು ಸಾರುವುದು ಸಲಫಿಯ್ಯತ್ ಆಗಿದೆಯೇ?

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ