ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ರಿಗೆ ಸಿಹ್ರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೇ?

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ರಿಗೆ ಸಿಹ್ರ್ ಮಾಡಲಾದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲಮಾಗಳಿಗಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ರಿಗೆ ಸಿಹ್ರ್ ಬಾಧಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವವರಿಗಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ