ಸಿಹ್ರ್ ಮತ್ತು ದ್ರಷ್ಟಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಸಿಹ್ರ್ ಮತ್ತು ದ್ರಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಏನು? ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಧ್ಬುತವಾದುದರನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ