ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ರವರ ನಮಾಝ್ ಕ್ರಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ರವರು ಕಲಿಸಿದ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Download
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ