ದೇವಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ, ಯಹೂದ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇನು? ಇವುಗಳಿಗೂ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮದ ದೇವಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ