ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಶೈಖ್ ಅತ್ತುವೈಜಿರೀಯವರ ಮುಖ್ತಸರುಲ್ ಫಿಕ್ ಹಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಆದಾಬುಲ್ ಅಕ್ಲಿ ವಶ್ಶುರ್ಬಿ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅನುವಾದ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ