ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದರ ವಿಧಿ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ

ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ