ನಿಜವಾದ ತವಕ್ಕುಲ್

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಈ ಫತ್ವಾ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡುವುದರ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತವಕ್ಕುಲ್ ಮಾಡಿದವನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ

ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು: