ಗೋರಿ ಸಂದರ್ಶನ ಸುನ್ನತ್. ಆದರೆ...

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಗೋರಿ ಸಂದರ್ಶನ, ಗೋರಿಯಲ್ಲಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಶಪಾಅತ್ ಬೇಡುವುದು ಮತ್ತು ಉರುಸ್ ಆಚರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶೈಖ್ ರವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ