ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕುರ್’ಆನ್ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ