ಇಸ್ಲಾಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕರಪತ್ರ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ