ئیخلاص و خۆشه‌ویستی ستایش كۆنابنه‌وه‌ له‌ دڵدا

وه‌سف كردن

ئیخلاص له‌ دڵێكدا جێگیر نابێت ئه‌گه‌ر ئه‌و دڵه‌ حه‌ز بكات خه‌ڵكی مه‌دح و ستایشی بكه‌ن، ئه‌گه‌ر كۆشبێته‌وه‌ وه‌ك كۆبونه‌وه‌ی ئاو و ئاگر ده‌بێت پێكه‌وه‌ - كه‌ ئه‌مه‌ش هه‌ر مه‌حاڵه‌ -.
ئه‌م بابه‌ته‌ وتارێكه‌ وه‌رگیراوه‌ له‌ كتێبی «ئاوێته‌ی دڵ»، دانه‌ره‌كه‌ی ئیبن قه‌یم ئه‌لجۆزیه ڕه‌حمه‌تی خوای لێ بێت.

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  ئیخلاص و خۆشهویستی ستایش كۆنابنهوه له دڵدا

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  ئیبن قهیم ئهلجۆزیه

  وهرگێڕان وپوخت كردنی: فهرمان عهزیز نهجار

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2012 - 1433

  ﴿ الإخلاص ومحبة المدح لا يجتمعان في القلب ﴾

  « باللغة الكردية »

  ابن قيّم الجوزيّة

  ترجمة: فرمان عزيز نجار

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2012 - 1433

  ئیخلاص و خۆشهویستی ستایش كۆنابنهوه له دڵدا

  ئیخلاص له دڵێكدا جێگیر نابێت ئهگهر ئهو دڵه حهز بكات خهڵكی مهدح و ستایشی بكهن، ئهگهر كۆشبێتهوه وهك كۆبونهوهی ئاو و ئاگر دهبێت پێكهوه _ كه ئهمهش ههر مهحاڵه _ .

  ئهگهر دهتهوێت ئیخلاص له دڵتدا دروست بێت، ئهوه ڕووبكه حهز و ئارهزووات به چهقۆی بێ ئومێدی سهری ببڕه .

  ههروهها: واز له مهدح و ستایشی خهڵكی بێنه وهكو ئهو كهسهی عاشقی دنیایهو وازی له دوا ڕۆژ هێناوه، جا ئهگهر حهز و مهدح و ستایشی خهڵكیت له دڵی خۆت دهرهێناو و وهكو كۆتر سهرت بڕی ڕێگای ئیخلاصت بۆ ئاسان دهبێت .

  ئهگهر پرسیاری ئهوهت كرد: بهچی ڕێگام بۆ ئاسان دهبێت بۆ ئهوهی حهز و مهدح و ستایشی خهڵكی له دڵمدا ڕیشهكێش كهم؟ منیش له وهڵامدا دهڵێم: ڕیشهكێش كردنی حهز و ئارهزووات بهو جۆره بۆت ئاسان دهبێت كه بڕوایهكی پتهوت ههبێت ههر شتێك حهزی لێدهكهی ئهوه به دهستی خوای گهورهیه كهس توانای بهسهریدا نیه بۆت فهراههم بێنێت، بهندهش هیچ ڕۆڵێكی تیا نابینێت له به دهست هێنانی .

  بهوهش بۆت ئاسان دهبێت مهدح و ستایشی خهڵكی له دڵتدا ڕیشهكێش بكهی كه بڕوایهكی پتهوت ههبێت كه مهدح و ستایشی خهڵكی هیچ سوودت پێ ناگهیهنێت، بڕوات وابێت كه زهمی خهڵكی هیچ زهرهرێكت پێ ناگهیهنێت، بهڵكو زهرهر و قازانج ههر ههموو تهنها له دهست خوایه .

  كهوابوو: وازبێنه لهوهی كه خهڵكی مهدحت بكهن چونكه مهدح كردنی خهڵكی بۆ تۆ هیچ سوودت پێ ناگهیهنێت، وازبێنه لهوهی كه خهڵكی زهمت بكهن، چونكه زهمكردنی خهڵكی هیچ زیانت پێ ناگهیهنێت، بهڵكو حهز بكه كه خوا مهدحت بكات، چونكه مهدحی ئهو سوودت پێ دهگهیهنێت، حهز بكه ئهو زهمت نهكات چونكه زهمی ئهو زیانت پێ دهگهیهنێت، ناشتوانی بگهیت بهم ئامانجهت تهنها به (الصبر) ئارامگرتن و (الیقین) دڵنیایی نهبێت، كهواته: ههر كاتێك دڵنیا و ئارامگر نهبووی دهكات تۆ وهكو ئهو كهسه وای كه دهیهوێت به دهریادا گهشت بكات كهچی كهشتی پێ نیه خوای گهوره دهفهرمووێ: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الروم:60]، واته: ئارام بگره، بێگومان وهعد و بهڵێنی خوا حهق و ڕاسته و ههر دێتهدی، ئهوانهی كه ئیمانیان نیه بێ ئارامت نهكهن و ساردت نهكهنهوه .

  خوای گهوره دهفهرمووێ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة:24]، واته: لهوانیشدا چهند كهسانێكمان كرده ڕێبهر، كه ههر به فهرمانی خۆمان ڕێنموویی خهڵكی بكهن، چونكه توانای ئارامگرتنیان تێدا بوو، به تهواویش باوهڕیان به نیشانهكانی ئێمه هێنا بوو.