بازرگانی كردن به‌ جگه‌ره‌وه

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن سایتی ( ئیسلام پرسیار وه‌ڵام ) وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌ ئه‌مه‌یه‌:" حوكمی ئیسلام چیه‌ سه‌باره‌ت به‌و كه‌سانه‌ی كه‌ دووكه‌ڵ ده‌فرۆشن مه‌به‌ستم فرۆشتنی جگه‌ره‌یه‌؟ له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌شدا ڕێگای پێدرابێت له‌لایه‌ن كۆمپانیای دروستكردنی جگه‌ره‌وه‌‌؟".

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

بازرگانی كردن به جگهرهوه

وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له سایتی ئیسلام هاوس

﴿ المتاجرة بالسجائر ﴾

پرسیار : حوكمی ئیسلام چیه سهبارهت بهو كهسانهی كه دووكهڵ دهفرۆشن مهبهستم فرۆشتنی جگهرهیه؟ لهگهڵ ئهوهشدا ڕێگای پێدرابێت لهلایهن كۆمپانیای دروستكردنی جگهرهوه .

وهڵام : جگهره كێشان حهرامه، كشتوكاڵ وناشتنی توتنیش ههر حهرامه، بازرگانی كردنیش پێوهی دیسان حهرامه ولهوكاره یاساغانهیه كه ئاینی پیرۆزی ئیسلام ڕێگری لێكردووه، لهبهر ئهوهی زهرهر وزیانێكی زۆر گهوره به خهڵكی دهگهیهنێت لهههموو ڕوویهكهوه، پێغهمبهری خوداش (صلی الله علیه وسلم) فهرموویهتی : ( لاضرر ولا ضرار ) واته : نه زیان و نهزیان گهیاندنیش بهخهڵكی، لهبهر ئهوه جگهره لهشته پیس ونهگریسهكانه، پهروهردگاریش له سیفهتی پێشهوای ئازیزماندا فهرموویهتی : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) {الأعراف /157} واته : ئهو پێغهمبهره شته پاك وخاوێنهكانیان بۆ حهڵاڵ دهكات و شته پیس وخراپهكانیشیان بۆ حهرام و قهدهغه دهكات، ههروهها خوای گهوره لهجێگایهكی تردا فهرموویهتی : (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) { المائدة/4} واته : ئهی موحهممهد پرسیارت لێ دهكهن سهبارهت بهوهی چ شتانێك بۆیان حهڵاڵه، تۆیش پێیان بڵێ : ههرچی شتێك پاك و خاوێنه بۆتان حهڵاڵه .

گومان لهوهدا نیه ههموو كهسێكی خاوهن ژیری دهزانێت كه جگهره لهشته پیس و نهگریسهكانهو بههیچ شێوهیهك ناچێته ڕیزی شته پاكوخاوێنهكانهوه، بۆیه حوكمی جگهره كێشان له ئاینی پیرۆزی ئیسلامدا حهرامه و بههیچ شێوهیهك جێگای موناقهشه و مشت ومڕ نیه، ئهمه سهره ڕای ئهوهی ئێستا زانستی سهردهم سهلماندویهتی كه جگهره كێشان هۆكارێكی سهرهكیه بۆ تووش بوون به نهخۆشیه كوشندهكانی وهك شێرپهنجه وههوكردنی سیهكان وساڵانه لهجیهاندا ڕێژهیهك لهدانیشتوانی سهر زهوی بههۆی كێشانی جگهرهوه دهمرن، خوای گهورهش فهرموویهتی : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) خۆتان بهدهستی خۆتان خۆتان مهكوژن، لهلایهكی ترهوه جگهره كێشان دهچێته چوارچێوهی بهفیڕۆدانی ماڵ و سامان وداراییهوه كه ئهمهش دیسان كارێكی حهرام و یاساغه له ئیسلامدا .

خوای گهورهش لهههموو كهس زانا و شارهزاتره .

سهرچاوه ماڵپهڕی ئیسلام پرسیار و وهڵام

سه‌رچاوه‌كان:

پێگه‌ی ئه‌لئیسلام پرسیار و وه‌ڵام www.islamqa.info

پۆڵینه‌ زانستیه‌كان: