حوكمی فرۆشتنی كاسێت و په‌رتووكی ئیسلامی له‌ مزگه‌وتدا

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن سایتی ( ئیسلام پرسیار وه‌ڵام ) وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌ ئه‌مه‌یه‌:" ئایا دروسته‌ كرێن وفرۆشتن له‌ناو مزگه‌وتدا له‌كاتێك مه‌به‌ستت پێی كارێكی خێریخوازی بێت و داهات و قازانجه‌كه‌ی بدرێت به‌ده‌زگایه‌كی خێرخوازی ئه‌وانیش بیده‌ن به‌ هه‌تیوان و هه‌ژارانی موسڵمانان، وه‌ك ئه‌وه‌ی په‌رتووك و كاسێتی ئیسلامی بفرۆشیت كه‌ مه‌به‌ست له‌هه‌ردووكیان چ له‌فرۆشتن و چ له‌صه‌رفكردنیشی هه‌ر خێركردن بێت‌‌؟".

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

حوكمی فرۆشتنی كاسێت و پهرتووكی ئیسلامی له مزگهوتدا

وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له سایتی ئیسلام هاوس

﴿ حكم بيع أشرطة وكتب إسلامية في المسجد﴾

پرسیار : ئایا دروسته كرێن وفرۆشتن لهناو مزگهوتدا لهكاتێك مهبهستت پێی كارێكی خێریخوازی بێت و داهات و قازانجهكهی بدرێت بهدهزگایهكی خێرخوازی ئهوانیش بیدهن به ههتیوان و ههژارانی موسڵمانان، وهك ئهوهی پهرتووك و كاسێتی ئیسلامی بفرۆشیت كه مهبهست لهههردووكیان چ لهفرۆشتن و چ لهصهرفكردنیشی ههر خێركردن بێت ؟

وهڵام : سوپاس و ستایش بۆ خوای گهوره و درود وڕهحمهتی فراوان بۆ سهر گیانی پێغهمهری ئیسلام وسهرجهم هاوهڵ وشوینكهوتوانی ههتا ههتایه .

دروست نیه كڕین وفرۆشتن لهمزگهوتدا ئهگهر پهرتووكی ئیسلامی بێت یان ههر شتێكی تر، ئهگهر چی قازانج و سوودهكهشی بگهڕێتهوه بۆ ههتیوان و ههژارانیش، بهڵام قهیناكات ئهگهر هاتوو ئهو پهرتووك و كاسێتانه بخرێته ناو صندوقێكهوه و ههر دانهیهكیان نرخهكهی لهسهر بنوسرێت و وههركهسێكیش پهرتووكێك یان كاسێتێكی وویست ههقهكهی بخاته ناو صندوقهكهوه وئهوهی كه مهبهستێتی ههڵیبگرێت بهبێ ئهوهی مامهڵه بكات یان ئیجاب و قهبول ڕووبدات .

خوای گهوره زانا و شارهزاتره .

سهرچاوه ماڵپهڕی ئیسلام پرسیار و وهڵام