ئایا دروسته‌ زه‌كات بدرێت به‌ خزمان ئه‌گه‌ر هه‌ژار بوون

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ عبد العزیز بن باز ڕه‌حمه‌تی خوای لێبێت، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه: ئایا دروسته‌ زه‌كات بدرێت به‌ خزمان ئه‌گه‌ر هه‌ژار بوون، وه‌ك زه‌كات دان به‌ باوك ودایك و برا و خوشك ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

ئایا دروسته زهكات بدرێت به خزمان ئهگهر ههژار بوون

] kurdish – كوردی – كردي [

شێخ عبد العزیز بن باز

وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

2014 - 1435

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء؟

« باللغة الكردية »

الشیخ عبد العزیز بن باز

ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

2014 - 1435

ئایا دروسته زهكات بدرێت به خزمان ئهگهر ههژار بوون

ئهم پرسیـــاره ئاڕاستهی شێخ عبــــد العزیز بن باز كراوه ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت )

پرسیار : ئایا دروسته زهكات بدرێت به خزمان ئهگهر ههژار بوون، وهك زهكات دان به باوك ودایك و برا و خوشك ؟

وهڵام : سوپاس بۆ خوای گهوره ومیهرهبان، وه درود و صهڵات وسهلام لهسهر محمد المصطفی وئال وبهیت ویار ویاوهرانی ههتا ههتایه...

زهكات دان به خزمانی ههژار دروسته، جارێك لهبهر ئهوهی صهدهقهیه وجارێكیش لهبهر بهجێهێنانی ( صیلهی ڕهحمی خزمایهتی ) چونكه پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) فهرموویهتی : « الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة » واتا : خێر و صهدهقه كردن به ههژارێك خێرێكت بۆ دهنوسرێت، بهڵام خێر و صهدهقه كردن به خزمان و نزیكی خۆت دووجار خێرت بۆ دهنوسرێت، جارێكیان وهك صهدهقهكردنت، جارێكیش وهك بهجێهێنانی ( صیلهی ڕهحمی خزمایهتیت ) .

هیچ قهیدی ناكات مرۆڤ زهكاتی ماڵ و سامانی بدات به برایهكی خۆی ئهگهر ههژار بوو، یان به مامی، یان به خاڵی خۆی، یان ههر خێر و صهدهقهیان بداتێ جگه له زهكاتیش، چونكه وهك ووتمان جارێك خێرت كردووه و جارێكیش صیلهی ڕهحمی خزمایهتیت بهجێهێناوه، بهڵام به نسبهت زهكات و خێركردن به باوك و دایك و داپیره و باپیره، یان ئهو كهسانهی كه مرۆڤ واجبه لهسهری خهرجییان بۆ دابین بكات وهك كوڕ و نهوهكانی خۆی، نابێت زهكاتیان بداتێ، چونكه كوڕ و كچ ئهگهر واجبه لهسهر باوك مهصروف و خهرجیان بكێشێت، ههروهها دایكیش نابێت زهكاتی بدرێتێ چونكه واجبه لهسهرت دایكت بژێنیت و خهرجی ڕۆژانه و ژیانی دابین بكهیت، مهبهستم ئهوهیه نابێت زهكات بدرێت به مناڵی نهوهكانی خۆتیش، بهڵكو دهبێت خهرجی ڕۆژانهیان دابین بكهیت، ههروهها به نسبهت باوك و دایك و باپیره و داپیرهیش نابێت لــه ماڵی زهكاتیان بدرێتێ، بهڵكو له غهیری زهكات دهیاندرێتێ .

خوای گهوره ههموو لایهك موهفق بكات ..

سهرچاوه : ماڵپهری شێخ بان باز ( ڕهحمهتی خوای لێ بێت ).