حوكمی زه‌كات دان به‌ خزمانی نزیك

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌لایه‌ن به‌رنامه‌ی ( نور علی الدرب) وه‌لام دراوه‌ته‌وه‌‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه:" ئایا دروسته‌ مرۆڤ زه‌كاتی ماڵوسامانی بدات به‌ خزمانی نزیكی خۆی، ئه‌گه‌ر هاتوو هه‌ژار و نه‌دار بوون، وه‌ك باوك و دایك و برا و خوشك ؟".

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  حوكمی زهكات دان به خزمانی نزیك

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  فهتواكانی بهرنامهی (نور علی الدرب)

  وهرگێڕانی: عبد السلام محمد پشدهری

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2015 - 1436

  حكم دفع الزكاة للأقارب

  « باللغة الكردية »

  فتاوی نور علی الدرب

  ترجمة: عبدالسلام محمد البشدري

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2015 - 1436

  حوكمی زهكات دان به خزمانی نزیك

  ئهم پرسیاره ئاڕاستهی بهرنامهی (نور علی الدرب ) كراوه :-

  پرسیار : ئایا دروسته مرۆڤ زهكاتی ماڵوسامانی بدات به خزمانی نزیكی خۆی، ئهگهر هاتوو ههژار و نهدار بوون، وهك باوك و دایك و برا و خوشك ؟

  وهڵام : سوپاس وستایش بۆ خوای گهوره ومیهرهبان ودروود وصهڵات وسهلام لهسهر پێشهوای مرۆڤایهتی محمدی پێغهمبهری ئیسلام و ئال وبهیت و هاوهڵ وشوێنكهوتوانی ههتا ههتایه .

  دروسته زهكات بدرێت به خزم وكهسه نزیكهكان، چونكه ههم صهدهقه وخێره و ههم بهجێ هێنانی صیلهی ڕهحمیشه، وهك پێغهمبهری خوا ( صلی الله علیه وسلم ) فهرموویهتی : « الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة » [ رواه الترمذي ] .

  واتا : خێر و صهدهقه كردن به ههژارێك خێر وصهدهقهیهك بۆ خاوهنهكهیهتی، بهڵام خێروصهدهقه كردن بۆ ئهو كهسهی كه خزم وكهسی خۆته، دووجار خێره جارێك لهبهر ئهوهی خێری كردووه، جارێكیش لهبهر ئهوهی صیلهی ڕهحمی یهجێ گهیاندووه .

  لهبهر ئهوه هیچ كێشه نییه و دروسته زهكات بدرێت به برا و مام و خاڵ، ئهگهر هاتوو ههژار و نهدار بوون، یان ئهگهر زهكاتیش نهبوو، تهنها خێر وصهدهقهیهك بوو.

  بهڵام ئهگهر هاتوو ئهو كهسه ههژارهی كه زهكاتهی دهداتێ باوك و باپیرانی خۆی بوو، یان دایك وداپیرانی بوو، لهبهر ئهوهی كه واجبه لهسهری نهفهقه و مهسروفاتی ئهم كهسانه بدات، نابێت زهكاتیان بداتێ و دروست نییه زهكاتی ماڵی دهربكات وبیدات بهم كهسانه، ههروهك چۆن دروست نییه بیدات به كوڕ و كچهكانی خۆی، چونكه مادام دهسهڵاتی ههیه و دهوڵهمهنده دهبێت نهفهقهیان بدات نهك زهكاتیان بداتێ، چونكه كوڕ واجبه لهسهری كه نهفهقه و مهسروفاتی دایك وباوك وباپیر وداپیرانی بدات، ههروهك چۆن واجبه لهسهر باوك ودایكیش كه نهفهقه و مهسروفاتی مناڵهكانیان بدهن ئهگهر هاتوو ئهو مناڵانه ههژار و نهدار بوون، ههورهها نابێت باوك ودایك و باپیر و داپیره لهماڵی زهكاتی كوڕ و نهوهكانی خۆیان بدرێتێ، بهڵكو دهبێت له غهیری زهكاتیان بدرێتێ ..

  خوای گهورهش زاناتره ..

  سهرچاوه : فهتواكانی بهرنامهی (نور علی الدرب) بهرگی پانزهیهم، كتێبی زهكات، لاپهڕه 324 .