Balafaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

1- Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamubalafaa la kaayooluniŋhadiisoolunaatiminnudiyaamuta woo daajika kendo la.
2- Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaamubalafaa la kadulaafobalafaakakedaaminnu to.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: