DAA KUNTOO

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

MOO LA KIITIYO MIG YE A DAA KUNTU A BAADIGO LA A KO A MAG LAFI ANIG A YE KE KILINTI KOTEKE

Download
m` be soolrig i la miiro la le