Soroo la fisamanteeyaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timiŋkadiyaa mu soroo la fisamanteeyaa la.

m` be soolrig i la miiro la le