Badiina Jaamego Saliwaati Tag Naani

kiitiikoyindilaa : Haroun Abubakar Manneh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

The Publisher:

Ka Amankuta

Ka Saliwaati Tannani Sali Kiilaa La Misiroo To Woo Kiitiyo Be Dii Le

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG
m` be soolrig i la miiro la le